Hà Nội: Trong tháng 12 sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch

BVR&MT – Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 108/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Theo đó, đợt giám sát nhằm xem xét, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch; đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Quy hoạch.

Thời gian thực hiện giám sát trong tháng 12/2021. Đối tượng giám sát là UBND TP Hà Nội; các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.

Cụ thể, Thường trực HĐND TP sẽ giám sát qua báo cáo và làm việc trực tiếp với UBND TP, các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND TPvà UBND các quận, huyện, thị xã.
Được biết, nội dung giám sát về: Việc ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các công văn hướng dẫn việc thực hiện Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan;

Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, công khai và tổ chức thực hiện các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ, các bộ, ngành, HĐND, UBND TP;

Việc rà soát, ban hành danh mục quy hoạch tích hợp vào các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2011 – 2020 khi quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.
Đoàn giám sát cũng sẽ đánh giá việc rà soát các quy hoạch và đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch…