Hà Nội: Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh

BVR&MT – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3232/SNN-KL, đề nghị các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã có rừng tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2019 – 2020.

Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh.

Theo đó, các huyện, thị xã có rừng: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR đối với cán bộ, công chức và nhân dân địa phương.

Chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC. Đặc biệt chủ động thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR ở cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND cấp xã thực hiện nghiêm công tác phòng cháy rừng. Phân công lãnh đạo UBND huyện/thị xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, hiệp đồng bố trí lực lượng trực PCCCR, sẵn sàng huy động ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chỉ đạo UBND các xã đang quản lý diện tích có rừng và các chủ rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm phương án PCCCR đã được xây dựng, đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện thực tế phương án bảo vệ rừng và PCCCR để tổ chức thực hiện được hiệu quả. Chủ động trong mọi tình huống về phương tiện, lực lượng kịp thời xử lý khi có cháy rừng xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia chữa cháy rừng, an toàn cho người dân, tài sản của nhân dân khu vực xảy ra cháy rừng.

Chỉ đạo UBND các xã có rừng và các chủ rừng trên địa bàn trong thời gian cao điểm, nguy cơ cháy rừng rất cao cần tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền về bảo vệ rừng và PCCCR trên hệ thống loa truyền thanh xã để nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm trong công tác PCCCR tại cơ sở. Thường xuyên tổ chức tuần tra các khu rừng, đặc biệt các khu rừng có nhiều vật liệu khô nỏ dễ xảy ra cháy rừng, khu rừng có lượng người ra vào lớn, kiểm soát, quản lý nguồn lửa để không xảy ra cháy rừng. Kiện toàn Tổ đội xung kích bảo vệ rừng và PCCCR chủ động, sẵn sàng thực hiện trong mọi tình huống khi có cháy rừng xảy ra đều tham gia chữa cháy kịp thời không để đám cháy lan rộng. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị chữa cháy rừng đảm bảo hoạt động hiệu quả để kịp thời ứng phó khi có cháy rừng xảy ra.

Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành ở cơ sở thực hiện kiểm tra phương án bảo vệ rừng và PCCCR của các chủ rừng trên địa bàn quản lý để yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, thay thế đảm bảo hoạt động hiệu quả trong chữa cháy rừng và đôn đốc yêu cầu thực hiện tốt các quy định PCCCR. Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi hủy hoại rừng, san ủi, lấn chiếm, xây dựng công trình trái quy định trên đất lâm nghiệp.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô hanh năm 2019 – 2020 trên địa bàn Thành phố, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do cháy rừng gây ra.

Hoàng Tôn