Hà Nội: Sửa đổi, bổ sung quy định và bảng giá các loại đất

BVR&MT – Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND chỉ sửa đổi một số điểm, khoản của quyết định 30/2019/QĐ-UBND (về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2023) các nội dung còn lại vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Cụ thể là: sửa đổi Khoản 1, Điều 1 quy định bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp: tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

Sửa đổi, bổ sung quy định và bảng giá các loại đất

Bảng giá đất làm căn cứ để tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai. Ngoài ra, tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Quyết định mới cũng sửa đổi Điểm b, Khoản 2, Điều 3 đối với thửa đất của một chủ sử dụng đất tại vị trí 2, 3 và 4 của bảng số 5, 6 (trừ thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì) và bảng số 7 thuộc các khu dân cư cũ (không nằm trong khu đô thị mới, khu đấu giá, cụm công nghiệp hoặc khu công nghiệp) nếu có khoảng cách theo đường hiện trạng từ mốc giới đầu tiên của thửa đất đến đường (phố) có tên trong bảng giá bằng hoặc hơn 200m thì giá đất được giảm trừ: với khoảng cách 200-300m, giảm 5% so với giá đất quy định; khoảng cách 300-400m, giảm 10% so với giá đất quy định; khoảng cách 400-500m, giảm 15% so với giá đất quy định; khoảng cách từ 500m trở lên, giảm 20% so với giá đất quy định.

Sửa đổi Điểm c, Khoản 2, Điều 3 đối với thửa đất của một chủ sử dụng tại các vị trí 2, 3, 4 có ngõ nối thông trực tiếp với nhiều đường (phố) được quy định trong bảng giá đất thì giá đất được xác định theo vị trí của đường (phố) có giá cao nhất (có tính đến yếu tố giảm trừ tại Điểm b nếu có).

Quyết định cũng sửa đổi quy định tại Điểm a và b, Khoản 3, Điều 3 Quyết định 30/2019/QĐ-UBND. Theo đó, chỉ giới hè đường, phố nêu tại Khoản 1, 2, Điều 3 được áp dụng: Đối với trường hợp thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê đất mới thì chỉ giới hè đường (phố) tính theo chỉ giới đường hiện trạng. Đối với trường hợp thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê đất mới được thực hiện theo nhiều giai đoạn khác nhau thì chỉ giới hè đường (phố) tính theo chỉ giới đường hiện trạng của cả dự án.

Sửa đổi quy định tại Khoản 5, Điều 6 với thửa đất của chủ sử dụng tại vị trí 4 các phường: Viên Sơn, Trung Hưng, Trung Sơn Trầm (Thị xã Sơn Tây) quy định tại bảng 5 được xác định: Trong phạm vi tính từ chỉ giới hè đường (phố) có tên trong bảng giá đến 200m được xác định theo vị trí 4; ngoài 200m tính từ chỉ giới hè đường (phố) có tên trong bảng giá xác định giá theo quy định cụ thể tại bảng 9.

Bên cạnh đó, Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND cũng bãi bỏ cột giá đất “ngoài phạm vi 200m” tại các bảng số 7; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ giá đất của một số tuyến đường, phố trong bảng giá đất. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18-9-2023.

Sơn Tinh