Hà Nội phê duyệt kế hoạch truyền thông về bảo vệ môi trường năm 2024

BVR&MT – Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 gồm 2 phần: Cuộc thi viết và các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường.

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố năm 2024. Thành phố tiếp tục giao Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức chương trình.

Chương trình gồm 2 phần: Cuộc thi viết và các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường.

Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm nay chính thức diễn ra từ tháng 4-2024 đến tháng 11-2024. Các bài dự thi được đăng tải trên Báo Kinh tế và Đô thị, các báo trung ương và thành phố, thời gian đăng từ 1-10-2023 đến 30-9-2024. Theo đó, các tác phẩm dự thi chủ yếu xoay quanh nội dung phản ánh, giới thiệu các mô hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật và đề xuất các giải pháp, ý tưởng mới về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch truyền thông về bảo vệ môi trường năm 2024

Đồng thời, các nội dung bám sát công tác triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31-5-2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 3-7-2017 UBND thành phố Hà Nội về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27-8-2021 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 5384/QĐ-UBND ngày 28-12-2021 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 30-8-2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước…

Đối với các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 4-2024 đến tháng 11-2024. Cụ thể: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại các trường học, khu vực dân cư về cảnh báo nguy cơ biến đổi khí hậu và trách nhiệm bảo vệ môi trường; tổ chức hội thảo, tọa đàm về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; phối hợp với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các chiến dịch, hoạt động cụ thể về bảo vệ môi trường tại những khu vực bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố.

Chương trình nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Sơn Tinh