Hà Nội: Phấn đấu năm 2020 có hơn 80% hợp tác xã hoạt động hiệu quả

BVR&MT – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 trên địa bàn thành phố, trong đó, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) nông nghiệp.

Vườn ươm cây giống cung cấp cho các thành viên HTX và nhân dân.

Với những kế hoạch đã được đề ra, năm 2020, Sở NN&PTNT sẽ rà soát chính sách, tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trong HTX nông nghiệp; tuyên truyền thành lập HTX kiểu mới theo định hướng phát triển của từng địa phương, lựa chọn những sản phẩm đặc thù để tuyên truyền vận động thành lập HTX. Toàn thành phố phấn đấu có hơn 80% HTX hoạt động hiệu quả, giảm dần tỷ lệ các HTX nông nghiệp hoạt động trung bình, yếu.

Bên cạnh đó, xây dựng, phát triển và hoàn thiện mô hình HTX nông nghiệp điển hình tiên tiến bền vững ở các quận, huyện, thị xã. Phấn đấu mỗi quận, huyện, thị xã có 3-4 mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Phấn đấu mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có HTX hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012 và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý, chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của Tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. Phấn đấu 80% cán bộ chủ chốt HTX nông nghiệp được đào tạo, trong đó, 60% đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Sở NN&PTNT tập trung cho công tác tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX. Bên cạnh đó, Sở còn tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao trình độ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ HTX, thành viên HTX. Thí điểm đưa cán bộ trẻ có trình độ Đại học, Cao đẳng về làm việc cho HTX với 5 cán bộ ở 5 huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở NN&PTNT cũng tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015- 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 8450/QĐ-UBND, ngày 5/12/2017, của UBND thành phố về phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”.

Cùng với thực hiện các nội dung công việc trên, Sở NN&PTNT sẽ rà soát tình hình hoạt động của các HTX; thu hút, kết nạp thêm thành viên; tăng vốn góp của thành viên vào HTX nông nghiệp; tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho các HTX; hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc có thời hạn trong HTX; tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực góp phần nâng cao trình độ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể cũng như là cán bộ quản lý HTX nông nghiệp; hỗ trợ xúc tiến thương mại; đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm; từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các HTX…

Đáng chú ý, Sở NN&PTNT tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về HTX, theo hướng: Bố trí cán bộ có đủ năng lực tham mưu giúp việc theo dõi, quản lý, giám sát và báo cáo hoạt động của HTX nông nghiệp; chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương bố trí cán bộ để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về HTX đã được pháp luật quy định. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các đoàn thể chính trị, xã hội, hiệp hội và hội nghề nghiệp tham gia thúc đẩy phát triển HTX. Huy động các nguồn lực của ngành, địa phương tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Huy động các nguồn lực và sự hỗ trợ của quốc tế, các nước thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể…

Hoàng Tôn