Hà Nội: Hỗ trợ người dân trong phạm vi ảnh hưởng môi trường quanh khu vực xử lý chất thải rắn

BVR&MT – Mới đây, ngày 21/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Theo đó, mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2018.

UBND TP giao Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các khu xử lý chất thải trên địa bàn Thành phố; Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong dự toán chi ngân sách huyện, thị xã báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra giám sát kết quả thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường tại các khu xử lý chất thải trên địa bàn Thành phố; đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường hàng năm và báo cáo UBND thành phố theo quy định; cập nhật các chính sách để chủ trì nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ cho người dân trong vùng ảnh hưởng môi trường theo đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thuộc vùng ảnh hưởng môi trường thực hiện điều tra, thống kê cá nhân và diện tích đất canh tác thuộc đối tượng hưởng mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường làm căn cứ lập dự toán kinh phí hỗ trợ.

Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán thu – chi ngân sách, tiến hành lập dự toán kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường trên địa bàn, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách huyện, thị xã, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt; Chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho đối tượng được hưởng chính sách theo đúng quy định. Đồng thời, quản lý, tổng hợp báo cáo công tác chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường hàng năm và thực hiện quyết toán theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2018. Các Quyết định sau đây của UBND Thành phố hết hiệu lực thi hành, gồm: Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND Thành phố ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m đến 1.000rn tính từ hàng rào Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 04/6/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m đến 1.000 quy định tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Lao động thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thạch Thảo