Hà Nội: Giám sát công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

BVR&MT – Ban Đô thị – HĐND thành phố ban hành Kế hoạch số 09/KH-HĐND về giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem thêm: Bảo vệ môi trường: Giáo dục học sinh từ những việc nhỏ

Tiến hành giám sát công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, TP. Hà Nội sẽ thực hiện giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố, tập trung vào công tác thu gom, vận chuyển, trung chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các quận huyện, thị xã trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019.

Về nội dung, sẽ thực hiện giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố, tập trung vào công tác thu gom, vận chuyển, trung chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các quận huyện, thị xã, thành phố Hà Nội năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019; Tiến độ thực hiện các dự án Khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực bị ảnh hưởng bởi Khu xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố (từ khi dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đến 30/3/2019); Tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bán kính 500m và 1.000m trên địa bàn Thành phố (từ khi chính sách hỗ trợ được ban hành đến 30/3/2019).

Ban Đô thị – Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội sẽ giám sát tại các đơn vị: Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các quận, huyện, thị xã; đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; đơn vị được giao triển khai dự án Khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực bị ảnh hưởng bởi Khu xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố.

Dự kiến, công tác giám sát sẽ được tiến hành vào thời gian cuối tháng 4/2019.

Thạch Thảo