Hà Nội đề ra mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025

BVR&MT – Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Thành uỷ. Chương trình nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, Hà Nội đề ra mục tiêu sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2025.

Kế hoạch số 187/KH-UBND hướng đến mục tiêu cụ thể hoá Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Chương trình hành động của Thành uỷ Hà Nội để triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống cho người nông dân trên địa bàn Hà Nội.

Đến nay, 25/25 xã của huyện Sóc Sơn đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Với kế hoạch mới được ban hành, Hà Nội kỳ vọng đến năm 2025, tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt tư 2,5 – 3%. Hà Nội sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm. Khu vực nông thôn cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố.

Đến năm 2030, tiếp tục duy trì tăng trưởng nông nghiệp ở mức 2,5 – 3%. Tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 75%. 50% tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 30% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 120 triệu đồng/người/năm.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND TP Hà Nội đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên được đề cập tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, bền vững.

Hà Nội cũng sẽ triển khai các nhóm giải pháp nhằm nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề cho nông dân; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch lao động nông thôn…

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Hà Nội cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho nông thôn…

Trên cơ sở Kế hoạch số 187/KH-UBND, UBND TP Hà Nội đề nghị các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội là cơ quan thường trực, phối hợp vói các cơ quan có liên quan để triển khai kế hoạch, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.