Hà Nội: Cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025

BVR&MT – Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở ngành tiếp tục tham mưu, cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trong năm 2021.

Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về phát triển sản phẩm OCOP.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ NN&PTNT đã chủ trì, phối hợp với các bộ ngành và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018 – 2020 và xây dựng dự thảo đề án Chương trình OCOP giai đoạn 2021 – 2025.
Dự kiến đề án sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt ngay sau khi chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 được Quốc hội XV thông qua và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của chương trình.

Căn cứ nghị quyết của Quốc hội về việc cho phép tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 cho đến khi nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn tiếp theo có hiệu lực, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, UBND TP Hà Nội giao Sở NN&PTNT chủ trì, tham mưu tổ chức triển khai Chương trình OCOP năm 2021 và những năm tiếp theo.

Hà Nội lưu ý các sở ngành quan tâm, tham mưu các cơ chế, chính sách về cân đối để bố trí nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và các nguồn lực huy động hợp pháp khác ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình OCOP trong năm 2021 theo các cơ chế, chính sách và quy định hiện hành cho đến khi đề án Chương trình OCOP giai đoạn 2021 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt là về nguồn nguyên liệu, lao động, ngành nghề và du lịch nông thôn nâng để cao chất lượng sản phẩm OCOP. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững…