Hà Nội: Chấn chỉnh việc thu gom, tập kết, vận chuyển đất thải và vật liệu phế thải

BVR&MT – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5258/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chấn chỉnh việc thu gom, tập kết, vận chuyển đất thải, đất hữu cơ, đất mặt, vật liệu phế thải khi triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Núi rác giữa lòng thủ đô.

Theo Công văn, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư dự án, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản về: tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn thành phố; phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng.

Khi thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng các công trình, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan từ khi khảo sát, thiết kế, chuẩn bị đầu tư dự án phải nêu rõ địa điểm tập kết: đất thải, đất hữu cơ, đất mặt, vật liệu phế thải và ký hợp đồng với đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong công tác vận chuyển đất thải, đất hữu cơ, đất mặt, vật liệu phế thải đến nơi tập kết, đảm bảo vệ sinh môi trường; các sở chuyên ngành khi thẩm định dự án chỉ trình duyệt dự án khi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên, theo đúng quy định của pháp luật.

Các Sở Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện của các đơn vị; xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc của đơn vị mình phụ trách.

Hoàng Tôn