Hà Nội: Ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

BVR&MT – UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về việc ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố với mức 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố: Chi hỗ trợ cho cán bộ tham gia phòng chống dịch do cấp thành phố huy động; Ngân sách các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn: Chi hỗ trợ cho lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, cấp xã huy động.

Các chế độ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm khác thực hiện theo các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 1844/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 và số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giao Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Tài chính – Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/08/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Thạch Thảo