Hà Nội: Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố

BVR&MT – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp thành phố; các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Theo đó các danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố bao gồm: sản phẩm giống cây trồng; giống vật nuôi; giống thủy sản (năng suất, chất lượng cao); sản phẩm chăn nuôi thủy sản; sản phẩm trồng trọt; các sản phẩm sơ chế, chế biến.

Danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của Hà Nội bao gồm: ngành sản xuất con giống; ngành sản xuất giống cây trồng; ngành sản xuất các sản phẩm chăn nuôi thương phẩm; ngành sản xuất các sản phẩm trồng trọt thương phẩm; sản xuất, sơ chế, chế biến các sản phẩm nông – lâm – thủy sản; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố Hà Nội; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thạch Thảo