Hà Nội: Ban hành danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi

BVR&MT – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4412/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn thành phố.

Một góc hồ Đồng Đò (Sóc Sơn).

Cụ thể, hồ chứa nước lớn thuộc một trong các trường hợp sau: Đập có chiều cao từ 15m đến dưới 100m hoặc đập của hồ chứa nước lớn; đập có chiều cao từ 10m đến dưới 15m và chiều dài đập từ 500m trở lên hoặc đập có chiều cao từ 10m đến dưới 15m và có lưu lượng tràn xả lũ thiết kế trên 2.000m3/s; hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 3.000.000 m3 đến dưới 1.000.000.000 m3.

Đập, hồ chứa nước vừa thuộc một trong các trường hợp sau: Đập có chiều cao từ 10m đến dưới 15m hoặc đập của hồ chứa nước vừa; hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 500.000m3 đến dưới 3.000.000m3.

Đập, hồ chứa nước nhỏ là đập có chiều cao từ 5m đến dưới 10m hoặc hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 50.000m3 đến dưới 500.000m3.

Việc phê duyệt danh mục hồ chứa thủy lợi là cơ sở để các sở ngành, các địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai.

Căn cứ vào chiều cao, chiều dài và dung tích chứa nước, Hà Nội có 9 hồ chứa thủy lợi được xếp vào nhóm lớn, bao gồm các hồ Suối Hai (Ba Vì), Đồng Mô (Sơn Tây), Xuân Khanh (Sơn Tây), Tân Xã (Thạch Thất), văn Sơn (Chương Mỹ), Đồng Sương (Chương Mỹ), Quan Sơn (Mỹ Đức), Đồng Đò (Sóc Sơn), Hàm Lợn (Sóc Sơn) và 20 hồ chứa thủy lợi vừa, 88 hồ chứa thủy lợi nhỏ.

Hoàng Tôn