Hà Giang: Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Cam sành

(BVR&MT) – UBND tỉnh Hà Giang vừa ban hành Quyết định số 151/QĐ – UBND về việc “Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội cam sành Hà Giang”.

Theo đó, Hiệp hội có trách nhiệm chấp hành các qui định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cá nhân, tổ chức.

Hiệp hội có trách nhiệm tập hợp, đoàn kết các hội viên, tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên, tổ chức vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển của địa phương. Hiệp hội có nhiệm vụ phổ biến, huấn luyện kiến thức cho các hội viên, hướng dẫn các hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, qui định của Hiệp hội. Đại diện hội viên của Hiệp hội có trách nhiệm tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật…

Ngoài ra, Hiệp hội còn có những quyền hạn như: Tuyên truyền mục đích của Hiệp hội; đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội trong các hoạt động liên quan đến sản xuất, dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm Cam sành trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu theo qui định của pháp luật; tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc hoạt động của Hiệp hội; tổ chức dạy nghề, truyền nghề trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh theo qui định của pháp luật; tham gia ý kiến vào các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hiệp hội; Hiệp hội được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo qui định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo qui định của pháp luật; Hiệp hội được gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động; được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao…

Cam sành là loài cây ăn quả đặc sản của Hà Giang và được trồng tập trung tại 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên. Tính đến thời điểm cuối năm 2017, tổng diện tích cam sành của Hà Giang đạt khoảng 8.500 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch trên 4.500 ha và sản lượng ước đạt 48.000 tấn.

Đình Tưởng