Giải pháp cơ bản phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

BVR&MT – Tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống cũng như sự phát triển của con người và xã hội. Tuy nhiên, do tác động tiêu cực bởi những nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau đã dẫn đến tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên những năm gần đây đang phải đối mặt với những thách thức to lớn về sự suy giảm cả số lượng và chất lượng nguồn tài nguyên rừng. Do đó, việc tham gia khắc phục suy thoái và bảo vệ tài nguyên rừng là một trong những nhiệm vụ vừa cấp thiết trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản lâu dài để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn một cách bền vững cũng như không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Keywords: Vai trò, thanh niên, quân đội, tài nguyên rừng, Tây Nguyên

1. Đặt vấn đề

Đối với quân đội, tài nguyên rừng là điều kiện gắn liền với các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Do đó, nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trong quân đội được xác định là một nhiệm vụ rất quan trọng; là nhiệm vụ của mọi quân nhân, trong đó thanh niên quân đội là lực lượng đông đảo, trực tiếp, đóng vai trò nòng cốt tham gia bảo vệ tài nguyên rừng. Tuy nhiên, nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng của thanh niên quân đội ở các đơn vị trên đia bàn Tây Nguyên vẫn tồn tại một số hạn chế, như: nhận thức của một số cấp ủy, người chỉ huy về nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng có nơi, có lúc chưa đầy đủ; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cho thanh niên quân đội ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên rừng hiệu quả chưa cao; việc trang bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng chưa đồng bộ và kịp thời… Những hạn chế ấy đặt ra những yêu cầu mới cả về ý thức, trách nhiệm và phương pháp thực hiện của thanh niên quân đội ở các đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay. Trước những yêu cầu mới của tình hình thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng này trong tham gia thực hiện bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên.

2. Một số giải pháp cơ bản phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

Một là, tăng cường công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn đóng quân.

Đây là giải pháp quan trọng có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên của thanh niên quân đội thời gian tới. Mỗi thanh niên quân đội ở các đơn vị cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc tham gia bảo vệ tài nguyên rừng là sự kế thừa, tiếp nối của việc phát huy phẩm chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình để không ngừng duy trì, củng cố, bảo vệ môi trường sinh thái của địa phương. Ý thức, trách nhiệm của thanh niên quân đội không chỉ dừng lại ở những suy nghĩ, tình cảm mà phải được biểu hiện, chuyển hoá thành những công việc, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, hiệu quả, bằng những hành động, với kết quả đạt được trong thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ mà cấp trên đã giao. Thông qua những hoạt động tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng sẽ giúp cho mỗi thanh niên quân đội thấy được niềm vinh dự, tự hào và lòng dũng cảm, khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nội dung giáo dục cần hướng vào việc nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên quân đội trong mọi tình huống, điều kiện, hoàn cảnh, không bi quan, dao động, nản lòng, nhụt ý chí trước các nhiệm vụ khó khăn, vất vả mà xây dựng cho mình tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; niềm tin vào trang bị, khí tài phòng, chống, khắc phục suy thoái tài nguyên rừng, tin vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình. Để thực hiện tốt nội dung trên cần thực hiện có hiệu quả một số biện pháp cơ bản sau: Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì đơn vị trong phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham bảo vệ tài nguyên rừng; Thứ hai, tổ chức sinh hoạt trong toàn đơn vị để quán triệt, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, lực lượng thanh niên quân đội.

Mục đích của sinh hoạt tập trung trong toàn đơn vị để cho thanh niên quân đội nhận thấy chức trách, nhiệm vụ được phân công, đảm nhiệm, để từ đó xác định thật tốt tư tưởng đề cao tinh thần, trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ các cấp quản lý đơn vị tổ chức những buổi sinh hoạt tập trung nêu rõ mục đích, yêu cầu của nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng. Trong đó chú trọng: Một là, giáo dục, bồi dưỡng cho thanh niên quân đội về nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng; Hai là, động viên, khơi dậy phát huy những truyền thống tốt đẹp của Quân đội, đơn vị trong mỗi thanh niên quân đội; Ba là, tổ chức phát động thi đua về thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trong thanh niên quân đội; Bốn là, để động viên quá trình tham gia bảo vệ tài nguyên rừng đạt hiệu quả cần có chính sách phù hợp đối với lực lượng thanh niên.

Hai là, phát huy vai trò cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên, cơ quan các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên rừng cho thanh niên quân đội.

Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng quyết định đến phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay. Bởi vì, cấp uỷ Đảng, lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức đoàn ở các đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên chính là một trong những chủ thể quan trọng của quá trình phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn đóng quân, nó phản ánh mối liên hệ bản chất, tất yếu và bền vững giữa chủ thể và đối tượng nhận thức. Trong mối quan hệ này, cấp uỷ, chỉ huy ở các đơn vị là chủ thể lãnh đạo, tổ chức điều khiển, định hướng, tổ chức đoàn là chủ thể tổ chức phong trào góp phần tích cực trong quá trình phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên. Đây là nhân tố quan trọng chi phối, quyết định kết quả của quá trình phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng.

Đối với cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy ở các đơn vị cần quán triệt sâu sắc, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng cho thanh niên quân đội trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn khu vực đóng quân và huấn luyện, dã ngoại. Căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị cụ thể mà cấp ủy đề ra biện pháp lãnh đạo sát thực, đưa nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng ở các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực sự đi vào nề nếp, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho mọi cấp, mọi ngành và mọi quân nhân. Các nghị quyết hàng tháng, quý, năm phải có nội dung đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm đồng thời đề ra phương hướng lãnh đạo đúng đắn, trong đó có nội dung chỉ đạo về hoạt động tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên gắn với trong xây dựng doanh trại, trong lao động sản xuất, trong huấn luyện và trong thực hành các nhiệm vụ cần sử dụng khí tài, trên cơ sở đó, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, quy trách nhiệm rõ ràng.

Đối với tổ chức đoàn ở các đơn vị quân đội trên địa bàn, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức đoàn ở các đơn vị cần căn cứ vào nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình của trên, tình hình đặc điểm và thực tế để xác định chương trình hành động, xây dựng phong trào và đề ra chỉ tiêu, nội dung, biện pháp tổ chức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn hiện nay cho phù hợp.

Chủ động phối hợp với tổ chức đoàn địa phương đối với việc phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên. Làm tốt công tác sơ tổng kết, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm kết quả giáo dục bồi dưỡng, rèn luyện sau mỗi đợt tuyên truyền, và tổ chức các hoạt động vì bảo vệ tài nguyên rừng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của thanh niên ở các đơn vị đối với việc giáo dục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên. Tổ chức đoàn ở đơn vị cơ sở cần giáo dục bồi dưỡng, rèn luyện cho thanh niên có năng lực quán triệt đường lối quan điểm của đảng, nhà nước cho đồng đội, bạn bè, gia đình. Kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng, quan điểm và hành động, việc làm sai trái phương hại đến tài nguyên rừng.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên ở các đơn vị quân đội trên địa bàn Tây Nguyên. Phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay phải bắt đầu bằng việc trang bị hệ thống kiến thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nói chung và bảo vệ tài nguyên rừng nói riêng, ý thức chính trị, pháp luật, đạo đức, điều lệnh, điều lệ và phổ biến cặn kẽ các quy định của đơn vị. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết và xây dựng tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm và trách nhiệm của các thanh niên trong giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, gương mẫu, tự giác chấp hành qui định của đơn vị.

Thực chất của hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ tri thức về tài nguyên rừng là tác động vào tri thức, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm của thanh niên để từng bước trang bị hệ thống tri thức, hiểu biết, xây dựng thái độ đúng, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay. Vì thế, cần phải nâng cao nhận thức cho thanh niên theo hướng cơ bản, hệ thống và toàn diện. Để làm tốt các nội dung trên, đòi hỏi cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên, cơ quan các cấp cần: Đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng nhận thức và năng lực bảo vệ tài nguyên rừng cho thanh niên Quân đội trên địa bàn Tây Nguyên; Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên ở các đơn vị Quân đội trên địa bàn Tây Nguyên về sự cần thiết của việc tham gia bảo vệ tài nguyên rừng hiện nay; Nâng cao kiến thức toàn diện về tài nguyên rừng cho thanh niên ở các đơn vị Quân đội trên địa bàn Tây Nguyên; Tích cực xây dựng động cơ đúng đắn đối với nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng ở các đơn vị cho mọi thanh niên; Đổi mới nội dung giáo dục, bồi dưỡng tri thức, tình cảm cho thanh niên, đáp ứng yêu cầu ngày cấp thiết của nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay.

Ba là, tích cực, chủ động xây dựng và luyện tập các phương án tham gia xử lý các tình huống bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên cho thanh niên quân đội.

Đây là giải pháp quan trọng nhằm trang bị kỹ năng, kinh nghiệm, sự thuần thục, nhuần nhuyễn cho thanh niên quân đội khi tham gia xử lý các tình huống bảo vệ tài nguyên rừng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bởi sự tích cực, chủ động trong xây dựng các phương án tham gia xử lý các tình huống bảo vệ tài nguyên rừng sẽ giúp cho thanh niên quân đội nhận thấy được mức độ ảnh hưởng của các vụ cháy rừng, chặt phá rừng, săn bắt động vật quý hiếm, để từ đó chuẩn bị chu đáo về mọi điều kiện từ nhân lực đến trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho việc tham gia, nhất là nhiệm vụ tham gia chữa cháy rừng, nó vô cùng khó khăn, phức tạp, gian khổ, thường xuyên có sự biến động bất thường. Vì thế, không thể chủ quan, lơ là, mất cảnh giác mà luôn trong tâm thế sẵn sàng cơ động lực lượng khi có lệnh, tích cực, chủ động xây dựng các tình huống, các phương án tham gia phòng, chống, xử lý khi có lệnh và tổ chức luyện tập, diễn tập theo kế hoạch đã xác định để không bị động, bất ngờ.

Quá trình xây dựng phương án phải tập trung nghiên cứu, cập nhật, bổ sung tình hình các mặt có liên quan, nhiệm vụ được giao để điều chỉnh phương án cho phù hợp với thực tế, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi tình huống xảy ra. Phương án phòng, chống, xử lý các tình huống liên quan đến rừng phải được thể hiện đầy đủ trong dự kiến khả năng, mức độ thiệt hại đối với tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn; khả năng gây hậu quả đối với môi trường sinh thái trong khu vực; các biện pháp, lực lượng, phương tiện phòng, chống, khắc phục; dự kiến các tình huống cháy rừng và biện pháp ứng phó; tổ chức thực hiện. Phương án cần xác định rõ các tình huống, khu vực, sử dụng lực lượng, phương tiện xử lý trong từng giai đoạn; vị trí tập kết, đường cơ động để ứng cứu từng khu vực; nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong từng tình huống cụ thể. Để thực hiện tốt biện pháp này cần tiến hành có hiệu quả một số vấn đề cơ bản sau: Thứ nhất, tổ chức luyện tập, diễn tập cho thanh niên quân đội về nhiệm vụ tham gia chữa cháy rừng; Thứ hai, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng khi tham gia xử lý các tình huống bảo vệ tài nguyên rừng; Thứ ba, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch, phương án thanh niên quân đội tham gia xử lý các tình huống bảo vệ tài nguyên rừng.

Bốn là, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiệp vụ cho thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng.

Đây là giải pháp có ý nghĩa then chốt đi vào giải quyết mối quan hệ cơ bản, quan trọng nhất trong hoạt động tham gia bảo vệ tài nguyên rừng của thanh niên quân đội trên địa bàn Tây Nguyên. Thực chất là tạo ra sự thống nhất biện chứng giữa con người và trang thiết bị nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ. Xuất phát từ lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về sức mạnh chiến đấu của quân đội, các yếu tố tác động đến phát huy vai trò của con người nói chung cũng như thực tiễn quá trình phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên những năm gần đây. Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định, sức mạnh chiến đấu của quân đội là tổng thể các yếu tố vật chất, tinh thần và sự tương tác giữa các yếu tố đó quy định trạng thái, khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của quân đội, nhằm thực hiện mục đích chính trị của nhà nước, giai cấp nhất định. Trong các yếu tố cấu thành sức mạnh chiến đấu của quân đội thì con người với bản lĩnh chính trị – tinh thần, kỷ luật, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, thể lực…và số lượng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật có vai trò hết sức quan trọng, trong đó, con người là yếu tố suy đến cùng quyết định và vũ khí trang bị kỹ thuật là yếu tố quan trọng hàng đầu không thể thiếu. Yếu tố con người chỉ có thể được phát huy được tác dụng dựa trên một cơ sở vật chất nhất định. Do đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật là cơ sở vật chất của sức mạnh chiến đấu của quân đội. Yếu tố chính trị – tinh thần và kỷ luật, trình độ kỹ thuật, chiến thuật kết hợp với yếu tố vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự không chỉ làm tăng lên vai trò của yếu tố chính trị – tinh thần, mà còn phát huy được vai trò của yếu tố vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự.

Bên cạnh việc giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ huy các phân đội cần làm rõ vai trò, tầm quan trọng của các trang thiết bị, khí tài, phương tiện kỹ thuật cũng như mối quan hệ giữa con người với các yếu tố đó trong việc tạo nên sức mạnh tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên rừng. Trên cơ sở đó, khích lệ, động viên bộ đội ra sức học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh và trình độ toàn diện, chú trọng rèn luyện nâng cao trình độ sử dụng các trang thiết bị, khí tài, phương tiện kỹ thuật hiện đại làm tiền đề nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong tham gia hoạt động bảo vệ tài nguyên rừng hiện nay.

Để nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng bộ các trang thiết bị, khí tài, phương tiện kỹ thuật theo hướng hiện đại và chất lượng huấn luyện nâng cao trình độ làm chủ các trang thiết bị, khí tài, phương tiện kỹ thuật cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu tham gia hoạt động bảo vệ tài nguyên rừng hiện nay, các chủ thể cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng bộ các trang thiết bị, khí tài, phương tiện kỹ thuật theo hướng hiện đại cho lực lượng thanh niên tham gia bảo vệ tài nguyên rừng.

Thứ hai, huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ khai thác, sử dụng trang bị khí tài, phương tiện kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tham gia nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên rừng. Trên cơ sở bám sát các Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”; cụ thể hóa các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, các đơn vị cần phải xác định nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Từng bước xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện xử lý các vấn đề về suy thoái tài nguyên rừng do từng loại tác nhân gây ra. Những vật tư, trang bị khí tài đã tham gia sử dụng trong huấn luyện, trong các nhiệm vụ khác phải được sắp đặt gọn gàng, đúng nơi quy định. Do đó, quá trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần quan trọng vào việc rèn luyện, nâng cao ý thức, tác phong, bản lĩnh trong tham gia xử lý các hiện tượng trên, tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ ba, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ cơ động bảo vệ tài nguyên rừng để rèn luyện bản lĩnh, trình độ, khả năng làm chủ các trang bị khí tài, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng thanh niên quân đội.

Năm là, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng.

Mục đích của việc tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên là nhằm đánh giá một cách toàn diện, đồng bộ những mặt đã đạt được và chưa đạt được của thanh niên quân đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Quá trình này cần đánh giá một cách cụ thể từ công tác chuẩn bị đến việc triển khai tổ chức thực hiện xem mặt nào còn yếu, còn lúng túng, còn để bị động, bất ngờ, xem xét đánh giá cả về tinh thần, thái độ, trách nhiệm của những lực lượng được phân công, đảm nhiệm ở những vị trí khác nhau, đặc biệt là công tác dự báo tình hình thời tiết với trạm khí tượng địa phương để có thể nắm bắt kịp thời, nhanh chóng; đánh giá về công tác hiệp đồng bảo đảm với chính quyền địa phương có thuận lợi không, có tích cực, chủ động không… Tất cả những nội dung đó cần được thảo luận một cách dân chủ, công khai, minh bạch để mỗi thanh niên quân đội nhận thấy những hạn chế, khuyết điểm của mình trong mọi hành động, từ đó, rút kinh nghiệm trong những lần tham gia sau được tốt hơn, tránh mắc phải những hạn chế mà hội nghị đã chỉ ra.

Để thực hiện tốt biện pháp này cần thực hiện có hiệu quả một số vấn đề cơ bản sau: Thứ nhất, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt bảo đảm cho hội nghị diễn ra thông suốt đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; Thứ hai, phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong sinh hoat, thảo luận các nội dung liên quan thực hiện nhiệm vụ; Thứ ba, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến với những tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tham gia bảo vệ tài nguyên rừng.

3. Kết luận

Tài nguyên thiên nhiên có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống cũng như sự phát triển của con người và xã hội. Tuy nhiên, do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, nước ta nói chung, địa bàn Tây Nguyên nói riêng đã và đang phải đối mặt với những thách thức to lớn, mang tính toàn cầu như vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, ô nhiễm không khí, suy thoái tài nguyên rừng. Do đó, việc ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục sự cố suy thoái tài nguyên rừng là một trong những nhiệm vụ vừa cấp thiết trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản lâu dài của cách mạng nước ta.

Phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay là tổng hợp các cách thức, biện pháp mang tính tích cực, chủ động của các tổ chức, lực lượng với những chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm khơi dậy, thúc đẩy tri thức, tình cảm, thái độ trách nhiệm thanh niên quân đội trên địa bàn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng; không ngừng lan toả chức năng quân đội là đội quân công tác trong thời bình, góp phần khắc phục suy thoái, phục hồi và cải thiện, bảo vệ đa dạng sinh học cho tài nguyên rừng trên địa bàn đóng quân.

Để phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay, mọi chủ thể cần quán triệt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả những nội dung, biện pháp phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của các đơn vị. Trong đó, năm nội dung, biện pháp được trình bày trên đây là những nội dung, biện pháp cơ bản nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả cơ chế chính sách cũng như sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi lực lượng trong đơn vị, để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay.

Tài liệu tham khảo:

 1. Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết 24 NQ – TW ngày 03/6/2013 về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.
 1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quyết định số 2262/QĐ-BQP ngày 28/7/2014 về “Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH giai đoạn 2013-2020”.
 2. Bộ Quốc phòng, Quyết định số 2887/QĐ-BQP ngày 28/7/2014 về “Việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường của đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
 3. Bộ Quốc phòng, “Quân đội thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế”, Cổng Thông tin điện tử ngày 22/6/2016.
 4. Bộ Quốc phòng, Kế hoạch số 4731/KH-BQP ngày 09/5/2019 về “Tổ chức các hoạt động tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai trong Quân đội”.
 5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội.
 6. Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX (2017 – 2022), Hà Nội, tháng 11/2017.
 7. Tổng cục Lâm Nghiệp, công văn số 1955/TCLN-KL về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, Hà Nội, ngày 09/12/2019
 8. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 về: “Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014-2020”.
 9. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 về: “Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020”.
 10. Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 về “Thông báo kết luận tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững Tây nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020”.

Tác giả: Nguyễn Quốc Duy (Khoa MLN, TT HCM – Học viện Lục quân)
           Nguyễn Bá San (Trưởng Ban Tổng hợp – Kế hoạch, Văn phòng, Học viện Lục quân)