Gia Lai: Nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

BVR&MT – Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 1917/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp” theo Quyết định số số 984/QĐ-TTg ngày 23-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu của kế hoạch là tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của các sở, ngành, địa phương, các công ty nông, lâm nghiệp, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 82-KL/TW ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị; Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 23-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 7572/BNN-QLDN ngày 12-11-2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Có giải pháp đổi mới để các công ty nông, lâm nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong việc phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Gắn việc triển khai sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp với việc quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả đất, rừng được Nhà nước giao, cho thuê, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng thời kỳ và quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2031, tầm nhìn đến 2050.

Đến năm 2025, 100% các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh xử lý dứt diểm các tồn tại về tài chính, đất đai và kinh doanh có lãi, đạt được tiêu chí phổ biến về quản trị doanh nghiệp theo quy định.

Kế hoạch xác định 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới, phát triển hiệu quả; rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động; nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, rừng tại các công ty nông, lâm nghiệp.