Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

BVR&MT – Sáng 30/10, tại Trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương đã diễn ra Hội nghị tập huấn “Phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện cán bộ, phóng viên 150 cơ quan báo chí.

Tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trình bày chuyên đề: Thông tin về các nội dung cốt lõi của Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. PGS.TS Phạm Văn Linh cho biết, Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.
PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII gồm 15 mục lớn với 15 vấn đề lớn. Cấu trúc này giúp trình bày một cách logic, thể hiện các tính kế thừa giữa các phần với nhau. Đây là những vấn đề lớn, có tính trọng tâm và bao quát.

Trong báo cáo Chính trị đánh giá được kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, diện mạo đất nước, các số liệu thể hiện sự phát triển của nền kinh tế nước ta như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm, từ 2016-2019 nước ta đạt tăng trưởng 6,8%. Quy mô nền kinh tế so với năm 2015 tăng 1,4 lần. Thu nhập bình quân GDP/người tăng, chỉ số lạm phát được kiểm soát.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng liên tục, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta cũng có nhiều hạn chế, khuyết điểm trong việc hoàn thiện thể chế; đổi mới mô hình tăng trưởng; đổi mới giáo dục và đào tạo; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Những hạn chế, khuyết điểm này đòi hỏi toàn Đảng phải nghiêm túc nhìn nhận, nỗ lực phấn đấu để khắc phục, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cũng theo PGS.TS Phạm Văn Linh, nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Về công tác tuyên truyền đối với Đại hội XIII của Đảng, Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Người phát ngôn Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần tập trung làm nổi bật phương châm của Đại hội XIII đó là “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

Tuyên truyền để đảng viên và quần chúng cả nước nhận thức sâu sắc các phương diện:  Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu đến giữa thế kỉ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Người phát ngôn Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Người phát ngôn Đại hội XIII của Đảng.

Về quan điểm chỉ đạo, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong giai đoạn mới tới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Mục tiêu phát triển cụ thể: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Về các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội (2021 -2025): Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5 – 7%. Đến năm 2025 GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 – 5000 USD…

Về xã hội, tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%; tỉ lệ lao động qua đào tạo 70%; tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị năm 2025 dưới 4%; tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm; có 10 bác sĩ/1 vạn dân và 30 giường bệnh/1 vạn dân… Về môi trường, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95-100% và nông thôn là 93 – 95%…

Hậu Thạch