Đồng Tháp: Khơi dậy tinh thần tự nguyện, tính sáng tạo của nhân dân nâng cao chất lượng cuộc sống

BVR&MT – Phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện gắn kết hài hòa, đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, đã làm thay đổi nhận thức, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện có hiệu quả việc đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, gắn triển khai Cuộc vận động với nhiều phong trào thi đua yêu nước đã hình thành nhiều mô hình có hiệu quả.

Xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách là một trong những chương trình an sinh xã hội đạt hiệu quả cao.

Điển hình như mô hình “Chi hội giúp hội viên hội Nông dân thoát nghèo bền vững”, đã vận động quỹ tương trợ được 4.724 triệu đồng, giúp được 148 hội viên vay để phát triển kinh tế; mô hình “Thanh niên khởi nghiệp” Đoàn thanh niên Huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn thành lập được 25 tổ hợp tác thanh niên làm kinh tế, đồng thời hỗ trợ cho thanh niên tham gia 09 dự án khởi nghiệp có 14 đảng viên trẻ tham gia; phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”, đến nay trên toàn Huyện không còn hội viên Cựu Chiến Binh nghèo; phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo “Nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả” trong doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động; thực hiện chương trình an sinh xã hội được trên 35 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 574 nhà Đại đoàn kết, nhà tình đồng đội cho hộ nghèo, hội viên cựu chiến binh; vận động xây dựng 174 căn nhà tình nghĩa, trị giá trên 20 tỷ đồng… Qua đó, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở khu dân cư giúp nhau sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế tăng thu nhập hộ gia đình, qua 05 năm thực hiện đã giúp 1.951 hộ thoát nghèo bền vững.

Bà con nông dân khởi nghiệp từ một số mặt hàng nông sản.

Hiện trên địa bàn Huyện có 20 Hợp tác xã, với 1.986 xã viên và có 335 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, với 12.039 tổ viên. Các Hợp tác xã hoạt động bước đầu mang lại hiệu quả trong tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, điển hình như: Chanh của của Hợp tác xã Chanh An Hiệp, Thanh Long ruột đỏ xã Phú Hựu, lúa Đài thơm 8 xã Tân Phú, Tân Phú Trung, An Phú Thuận, Tân Nhuận Đông, Hòa Tân và hợp tác xã dịch vụ nông sản của xã Tân Bình hoạt động có hiệu quả. Thực hiện mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”, huyện Châu Thành được tỉnh chọn thí điểm trên lĩnh vực cây nhãn.

Đặc sản trưng bày của huyện Châu Thành nổi tiếng các loại nhãn

Phát động phong trào thi đua thực hiện mô hình “Cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới” tổ chức ký kết cho các xã, triển khai tổ chức thực hiện, kết hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt mô hình hộ gia đình “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, có 100% hộ gia đình các xã đăng ký tham gia thực hiện 11 nội dung hộ gia đình đăng ký tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua bảng cam kết của từng hộ gia đình đăng ký tham gia thực hiện; xây dựng và phát triển giao thông nông thôn tập trung huy động nguồn lực với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, xây dựng mới 147 cầu bê tông với tổng kinh phí 27.051.154.000 đ, sửa chữa 42 cây cầu bê tông tổng kinh phí 9.567.333.000 đ, nâng cấp và sửa chữa đường nông thôn 220,94 km kinh phí 54.840.339.000đ, vận động xây dựng đèn thắp sáng đường quê 47 km kinh phí 4.118.867.000 đ; xây dựng 03 tuyến đường kiểu mẫu dài 3.500 m, với số tiền 90.000.000đ và gần 3.496 ngày công lao động, vận động trồng cây xanh, hoa kiểng ven đường trong xây dựng nông thôn mới được 273km… Đến nay, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp có 9/11 xã được UBND Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Châu Thành phấn đấu năm 2021 đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới.

Phong trào xây dựng nông thôn mới.
Khánh thành cầu nông thôn

Đạt được kết quả trên xuất phát thực tiễn từ việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ các cấp làm cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước; tập hợp, tổ chức, triển khai tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nhận thức chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, liên kết trong sản xuất tạo ra sản phẩm chất lượng, năng suất cao, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống.

Trần Thắng