Doanh nghiệp khó khăn do dịch có được giãn đóng BHXH?

BVR&MT – Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm trừ 50% số lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

Ảnh minh họa.
Công ty của bà Đỗ Thu Hà (Hà Nam) đã nộp tiền BHXH hết tháng 2/2020. Do dịch Covid-19, công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, tuy nhiên, công ty vẫn cố gắng để người lao động không phải nghỉ việc và có lương đầy đủ.
Bà Hà hỏi, cơ quan BHXH có thể giãn thời gian nộp BHXH cho công ty của bà không? Trong thời gian đó nếu nhân viên trong diện được hưởng chế độ ốm đau, thai sản thì BHXH vẫn giải quyết chế độ cho họ có được không?
Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm trừ 50% số lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.
Trường hợp người lao động phát sinh ốm đau, thai sản thì doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với người lao động lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật.