Ổn định đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư

BVR&MT – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và ổn định đời sống, sản xuất của người dân tái định cư các dự án thủy điện.

Ảnh minh họa: Văn Hoàng

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất, bổ sung các chính sách, biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân cụ thể trước mắt và lâu dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 904/VPCP-TKBT ngày 11/4/2017 và số 2723/VPCP-TKBT ngày 9/9/2017 của Văn phòng Chính phủ, trong đó có vấn đề liên quan đến thẩm quyền phê duyệt dự án tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng ủy quyền cho các tỉnh phê duyệt dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy điện có tổng mức vốn đầu tư thuộc dự án nhóm B, C để phù hợp với Luật đầu tư công và các quy định có liên quan.

Các Bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân; chủ động lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn với dự án di dân, tái định cư và dự án ổn định đời sống sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy điện; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện các dự án trên địa bàn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.