Điều kiện, thủ tục, nơi cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới

BVR&MT – Từ ngày 1/4/2021, mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới được áp dụng trên toàn quốc theo Quyết định số 1666 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Dưới đây là thông tin về điều kiện, đối tượng, thủ tục, nơi cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới.

1. Khi nào thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới?

Khi bảo hiểm xã hội các địa phương sử dụng hết phôi thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ thì mới tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới.

2. Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được cấp cho những ai?

Sau khi bảo hiểm xã hội các tỉnh sử dụng hết phôi thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ thì thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới cho các trường hợp sau:

– Người mới tham gia bảo hiểm y tế.

– Người tham gia bị mất thẻ bảo hiểm y tế.

– Người tham gia bị rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế.

* Lưu ý: Trong giai đoạn chuyển đổi từ thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ sang mẫu mới, những người đang sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ còn thời hạn sử dụng, tiếp tục được dùng để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in, đổi thẻ bảo hiểm y tế (trừ các trường hợp nêu trên).

3. Nơi nhận hồ sơ cấp mới/cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

a) Tại cơ quan bảo hiểm xã hội với những trường hợp sau:

+ Người được tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế.

+ Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế.

+ Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đổi thẻ bảo hiểm y tế.
+ Người đã hiến bộ phận cơ thể.

b) Tại Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với những trường hợp sau:

+ Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế.

+ Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

c) Tại UBND xã với những trường hợp sau:
+ Người được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

+ Người được tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế.

d) Tại Doanh nghiệp: Người tham gia bảo hiểm y tế đóng tại doanh nghiệp, nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.

e) Tai Trường học: Học sinh, sinh viên đóng bảo hiểm y tế theo nhà trường, nộp hồ sơ cho nhà trường.

4. Thủ tục, hồ sơ đăng ký khi đổi thẻ cần những gì?

– Người tham gia kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS);

– Đối với người hiến bộ phận cơ thể: Có thêm Giấy ra viện ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”;

– Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn: Bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).