Điện Biên: Hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018

BVR&MT – UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 theo chủ đề của Chiến dịch “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

Tiếp nối Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, nhằm mục đích tăng cường tuyên truyền triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Chỉ thị số:25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030… đến đông đảo cán bộ, người dân trong toàn tỉnh. Huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cộng đồng dân cư tham gia công tác bảo vệ môi trường bằng các hành động cụ thể, thiết thực.

Cùng với đó, tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân các khu vực sản xuất nông nghiệp, các làng nghề về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường; các phương pháp sản xuất sạch, tiết kiệm tối đa điện, nước, hóa chất trong các khâu của quy trình sản xuất; biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi, và trong sản xuất hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch và thân thiện với môi trường. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng bao gồm: Tổ chức Lễ mít tinh, treo băng rôn, pa nô về chủ đề bảo vệ tài nguyên và môi trường; xây dựng nông thôn mới xanh – sạch – đẹp; diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường; phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường trong toàn tỉnh… Phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường (Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh; Ngày thứ 7 tình nguyện…); cảnh báo về tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường đang diễn ra và đề xuất giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hoặc kinh phí dành co công tác bảo vệ môi trường của cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối cung cấp thông tin, tài liệu và tổng hợp, báo cáo kết quả. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị, thành phố căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng trước ngày 30/9.

Hoàng Tôn