Đề xuất quy định về hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung

BVR&MT –  Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Ảnh minh họa

Dự thảo quy định về tiêu chí chỉ định thương nhân đầu mối giao dịch hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung (sau đây viết tắt là hợp đồng tập trung); việc ký kết, tổ chức hợp đồng tập trung; chế độ báo cáo của thương nhân theo quy định.

Việc chỉ định thương nhân đầu mối giao dịch hợp đồng tập trung căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Nghị định của Chính phủ. Trường hợp từ hai thương nhân trở lên được chỉ định làm đầu mối tại một thị trường có hợp đồng tập trung thì thực hiện cơ chế đầu mối luân phiên.

Dự thảo nêu rõ trách nhiệm của các thương nhân đầu mối giao dịch hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung. Theo đó, thương nhân đầu mối giao dịch có trách nhiệm: Báo cáo ngay với Bộ Công Thương kết quả giao dịch, dự thầu ngay sau khi có kết quả giao dịch, đàm phán hoặc đấu thầu; báo cáo kết quả ký kết hợp đồng tập trung và phương án triển khai thực hiện hợp đồng, ngay sau khi ký hợp đồng tập trung.

Thương nhân đầu mối không giao dịch có trách nhiệm: Cùng thương nhân đầu mối giao dịch và Hiệp hội Lương thực Việt Nam xây dựng phương án dự thầu; tham gia chuẩn bị nguồn hàng để thực hiện hợp đồng; cùng thương nhân đầu mối giao dịch thực hiện giao hàng theo phương án tổ chức thực hiện hợp đồng đã được thông qua theo quy định; cùng chịu rủi ro theo phương án giao dịch/dự thầu và có trách nhiệm thực hiện lượng gạo mà các thương nhân trả lại hoặc không thực hiện theo nguyên tắc thương nhân đầu mối giao dịch thực hiện 2/3 lượng gạo, các thương nhân đầu mối không giao dịch thực hiện 1/3 lượng gạo.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam không được phân bổ chỉ tiêu xuất khẩu ủy thác cho các thương nhân không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo được cấp theo quy định.

Việc phân bổ chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu có thể thực hiện theo một trong 2 phương thức sau: Trường hợp thời gian chuẩn bị đàm phán, giao dịch, dự thầu hợp đồng tập trung đảm bảo từ 7 ngày trở lên, kể từ ngày Bộ Công Thương hoặc Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhận được thông báo chính thức về việc đàm phán, giao dịch, mở thầu nhập khẩu gạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài: Áp dụng phương thức đăng ký tham gia trước khi thương nhân đầu mối đàm phán, giao dịch, dự thầu hợp đồng tập trung.

Trường hợp thời gian chuẩn bị phương án mối đàm phán, giao dịch, dự thầu hợp đồng tập trung không đủ 7 ngày, kể từ ngày Bộ Công Thương hoặc Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhận được thông báo chính thức về việc đàm phán, giao dịch, mở thầu nhập khẩu gạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài: Áp dụng phương thức đăng ký tham gia sau khi thương nhân đã kết thúc đàm phán, giao dịch, dự thầu hợp đồng tập trung.