Đề xuất nâng mức vốn điều lệ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

BVR&MT – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Theo đó, Bộ đề xuất nâng mức vốn điều lệ của Quỹ này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg ngày 26/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ, hiện được tổ chức hoạt động theo Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trải qua hơn 16 năm hoạt động, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hỗ trợ tích cực cho nhiều chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc. Đã cho vay 275 dự án với tổng số vốn 2.654 tỷ đồng; tài trợ cho 62 dự án và hoạt động bảo vệ môi trường với tổng số tiền 92,2 tỷ đồng; hỗ trợ giá điện gió nối lưới cho 5 dự án điện gió với số tiền 86,6 tỷ đồng; trợ giá sản phẩm CDM (điện gió Bình Thuận) số tiền 67,6 tỷ đồng, hỗ trợ dự án và hoạt động CDM 3,1 tỷ đồng; thu lệ phí bán/chuyển CERS (chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận) được 45,19 tỷ đồng; vận động tài trợ được 2,32 tỷ đồng, chi hỗ trợ từ nguồn vận động tài trợ 2,26 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ còn tích cực tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường với các tổ chức trong và ngoài nước; tiếp nhận nguồn vốn cho vay lại từ Ngân hàng thế giới (WB) 20,47 triệu USD để cho vay đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp 4 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Nam Định và Hà Nam…

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn và tồn tại do những hạn chế về vốn hoạt động và bất cập trong cơ chế chính sách. Nguồn vốn điều lệ và các nguồn vốn có thể cho vay khác trên thực tế không đáp ứng nhu cầu hỗ trợ vốn đầu tư dự án bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực ưu tiên nhất và ngay ở các khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý. Những thay đổi nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (như hỗ trợ giá điện gió, hỗ trợ dự án CDM, hỗ trợ vốn đầu tư triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường …) tại từng thời điểm cũng có ảnh hưởng nhất định tới các hoạt động và kết quả hoạt động của Quỹ.

Theo quy định hiện hành, vốn điều lệ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. Tuy nhiên tính đến thời điểm ngày 31/12/2018, Quỹ mới được ngân sách nhà nước cấp là 733,787 tỷ đồng, còn thiếu 266,213 tỷ đồng.

Tại dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất nâng mức vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng trong 3 năm (2019-2021); đến năm 2021, được cấp đủ 2.000 tỷ đồng. Căn cứ tình hình hoạt động cụ thể của Quỹ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tăng vốn điều lệ của Quỹ.