Đề xuất mới về tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát doanh nghiệp

BVR&MT – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung quy định mới về tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích của Ban kiểm soát, kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước.

Ảnh minh họa.

Dự thảo Nghị định dành 2 điều (Điều 8 và 9) quy định chi tiết về tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích và chi phí khác của Ban kiểm soát, kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước; trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu và phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, kiểm soát viên với cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp và các bên có liên quan. Đây là các quy định mới so với Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nội dung được hướng dẫn chi tiết bao gồm:

Quyền lợi và cách thức chi trả về chi phí công tác, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; điều kiện và phương tiện, thiết bị làm việc và chế độ phúc lợi khác.

Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc quản lý; việc theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động ban kiểm soát, kiểm soát viên; phối hợp giữa Ban kiểm soát, kiểm soát viên với cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp.

Cụ thể: Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Ban kiểm soát, kiểm soát viên đối với doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định sau:

a) Trường hợp tiền lương, thù lao, tiền thưởng, các chi phí hoạt động khác của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên nhận chi trả trực tiếp từ doanh nghiệp được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp.

b) Kiểm soát viên được thanh toán chi phí công tác, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ nhưng không vượt quá tổng mức kinh phí hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận, trừ trường hợp Cơ quan đại diện chủ sở hữu có quyết định khác. Ban kiểm soát được quyền thuê tư vấn của các chuyên gia, tổ chức chuyên ngành để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên nếu được sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan đại diện chủ sở hữu nếu vượt quá mức kinh phí hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

c) Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên được bố trí điều kiện làm việc, chi phí công tác tối thiểu bằng định mức của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty. Ngoài tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động khác, Kiểm soát viên được hưởng chế độ phúc lợi và tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể tại doanh nghiệp như cán bộ, nhân viên khác của doanh nghiệp.