Đề xuất không tổ chức HĐND tại 177 phường của Hà Nội

BVR&MT – Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, trong giai đoạn 2021 – 2026, 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức HĐND cấp phường.

Ngày 26/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) tại các phường thuộc các quận, thị xã của Hà Nội.

Theo dự thảo Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc các quận, thị xã của Hà Nội, 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của Hà Nội thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường.

Dự kiến thời gian thí điểm trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 của HĐND, UBND các cấp, bắt đầu từ ngày 1/6/2021 cho đến khi Quốc hội chấm dứt thực hiện thí điểm. Tại những nơi thực hiện thí điểm, HĐND phường kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào ngày 1/6/2021; UBND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục hoạt động cho đến khi UBND nhiệm kỳ mới được thành lập.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì cuộc họp.

Về mô hình, dự thảo Nghị quyết đề xuất xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền (cấp thành phố và quận) và cơ quan hành chính tại phường ở khu vực đô thị; mô hình tổ chức ba cấp chính quyền (cấp thành phố; cấp huyện, thị xã và xã, thị trấn) ở khu vực nông thôn.

Cụ thể, về tổ chức chính quyền của Hà Nội, các quận, huyện, thị xã và các xã, thị trấn khi thực hiện thí điểm thì mô hình giữ nguyên như hiện nay. Đồng thời, rà soát để bổ sung, điều chỉnh các chức năng, nhiệm vụ còn bỏ sót, các nhiệm vụ chồng chéo giữa các sở, ngành của thành phố; tăng cường phân cấp, ủy quyền trong một số lĩnh vực từ thành phố cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; thực hiện các giải pháp để củng cố chính quyền nông thôn tại các xã, thị trấn thuộc các huyện và các xã thuộc thị xã Sơn Tây theo quy định của pháp luật.

Còn tổ chức chính quyền địa phương ở các phường thuộc các quận và thị xã Sơn Tây thì chỉ tổ chức cơ quan hành chính là UBND, không tổ chức HĐND phường.

Về tổ chức UBND gồm có Chủ tịch, từ 1 – 2 Phó Chủ tịch và các ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. Các thành viên UBND do Chủ tịch UBND quận, thị xã bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức và đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, các ý kiến cơ bản đồng tình với sự cần thiết xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền Hà Nội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân, yêu cầu phát triển hội nhập của Thủ đô hiện đại, văn minh.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, trong Tờ trình dự thảo Nghị quyết chưa đánh giá được tác động của việc thí điểm đến giảm ngân sách, con người như thế nào.

Đại diện Văn phòng Chính phủ đặt ra vấn đề, nếu ấn định số lượng 177 phường thì tới đây nâng cấp một số huyện thành quận thì các phường thuộc những quận mới có thực hiện thí điểm không?.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng dự thảo Nghị quyết, trong đó là để triển khai Kết luận số 46-KL/TW ngày 19/4/2019 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý, cần rà soát thật kỹ các luật liên quan… Riêng về danh sách các phường, Thứ trưởng cho rằng không nên cứng nhắc đưa vào Nghị quyết của Quốc hội và nên chăng có điều khoản quy định ưu tiên áp dụng Nghị quyết này trong một số vấn đề cụ thể…