Đẩy mạnh tuyên truyền về thành công Đại hội

BVR&MT – Ngày 3/2/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021 bằng hình thức trực tuyến tới 2.260 điểm cầu trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Hoàng Bình Quân- Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cùng đại diện lãnh đạo một số tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Hà Nội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới

Cùng với đó, công tác nhân sự cũng được chuẩn bị chu đáo, thận trọng, khách quan, công tâm, làm từng bước, dễ đến khó, minh bạch. Do vậy, khi đưa ra Đại hội đã nhận được sự thống nhất rất cao. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, uy tín để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Với sự thống nhất rất cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức đại hội cũng rất chu đáo, từ nơi ăn, chỗ ở của các đại biểu tham dự Đại hội đến công tác an ninh, an toàn cũng được đảm bảo tuyệt đối, nhất là khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tránh được tình trạng gặp nhau, “vận động phiếu bầu”…

Tại Đại hội, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Hoàng Bình Quân thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ hoạt động đối ngoại năm 2021”.

Trên cơ sở thông tin, tư liệu do các báo cáo viên cung cấp tại Hội nghị, định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức, quy mô phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành mình phù hợp với công tác phòng, chống COVID-19.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 2.260 điểm cầu trên cả nước.

Về nhiệm vụ tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyền truyền theo ý kiến chỉ đạo, nội dung phát biểu Bế mạc Đại hội XIII của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương trên cả nước; Thông báo về kết quả Đại hội; Tổ chức tuyên truyền, làm rõ những khái niệm, nội dung mới, cơ bản, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Công tác tổ chức quán triệt, học tập, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Phản ánh dư luận tích cực của quốc tế về kết quả Đại hội nhằm tạo không khí thuận lợi, phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng; Gắn với việc tuyên truyền về kết quả Đại hội XIII, tiếp tục tuyên truyền những thành tích nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, hướng vào chủ đề: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như hiện nay….

Sau Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị sẽ tiếp tục gia tăng kích động, xuyên tạc, chống phá quyết liệt cả về đường lối, chính sách và nhất là về kết quả Đại hội XIII của Đảng; xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, công tác chuẩn bị Bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; chia rẽ sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng chí Phan Xuân Thủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tăng cường tuyên truyền, tham gia chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về thành công của Đại hội XIII; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; khơi dậy và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội. Đưa nghị quyết Đại hội XIII đi vào cuộc sống.

Trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy yêu cầu báo cáo viên trong cả nước tập trung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống COVID-19; Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 48 –CT/TW, ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021; Tuyên truyền về những sự kiện và ngày lễ lớn của đất nước; Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021); Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/5/1911 – 5/6/2021….