Đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

BVR&MT – Sáng 15/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu ý kiến.

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Tuyên giáo Trung ương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình phối hợp của 2 cơ quan tập trung vào định hướng tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh, an toàn.

Tham mưu, đề xuất việc sơ kết, tổng kết và xây dựng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; thẩm định các đề án, văn bản liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu. Nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội khi triển khai các dự án, đề án, chương trình liên quan đến quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Để Chương trình phối hợp được triển khai có hiệu quả, góp phần làm cho Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cao trong thực tiễn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Tuyên giáo Trung ương cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, nhất là sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu là yếu tố quyết định. Thời gian tới hai cơ quan cần tập trung thực hiện tốt các các nội dung chương trình phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho biết, hai cơ quan cần thực hiện sơ kết, tổng kết và xây dựng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu. Dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội khi triển khai các dự án, đề án, chương trình liên quan đến quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… Nhất là tới đây, có những nội dung quan trọng, nhân dân quan tâm rất cần được phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo định hướng tuyên truyền như: Đánh giá tổng kết, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Sơ kết việc thi hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà việc ký chương trình phối hợp không chỉ thúc đẩy công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội mà còn là giúp ngành lắng nghe ý kiến nhiều chiều từ nhân dân, doanh nghiệp… để xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.