Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

BVR&MT – Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU, ngày 13/5 về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố kết hợp tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai, đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng, chống thiên tai của thành phố là chủ động phòng, chống; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương, có hiệu quả trong mọi tình huống có thể xảy ra; tuyên truyền kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố, địa phương và cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền về các trọng điểm và vị trí xung yếu trên các tuyến đê để nhân dân biết.

Tuyên truyền, phổ biến về các loại thiên tai, bổ túc những kiến thức cơ bản, phổ biến kinh nghiệm về phòng, chống lụt, bão, úng ngập; về tính chất, diễn biến bất thường của mưa, lũ, bão; vận động, tổ chức hướng dẫn cho nhân dân những biện pháp chủ động chuẩn bị, tự tổ chức phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức tập huấn, hiệp đồng, thực hành triển khai các phương án bảo đảm kịp thời xử lý các sự cố do lụt, bão gây ra ngay từ đầu.

Tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn trong công tác quản lý và bảo vệ đê điều. Kết hợp tuyên truyền, vận động với phát hiện kịp thời, ngăn chặn và tham mưu kiên quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở những hành vi vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão, Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi… từ khi mới phát sinh; đặc biệt là những địa phương, cơ quan, đơn vị ở ven đê.

Bên cạnh đó, biểu dương và giới thiệu kinh nghiệm của những địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt việc củng cố đê điều, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập…; đồng thời, phê phán những đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân làm chưa tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập.

Về hình thức tuyên truyền: Sinh hoạt chính trị, đoàn thể với các hình thức đa dạng, phong phú của các tổ chức đảng, đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học…; chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt, bàn các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, úng ngập ở cơ sở.

Vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống cho gia đình và tham gia công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương, đơn vị. Tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng như các báo, đài, bản tin của thành phố, hệ thống đài truyền thanh phường, xã, thị trấn… Xây dựng các panô, áp phích và khẩu hiệu tuyên truyền tại những nơi trọng điểm.

Thạch Thảo