Đẩy mạnh truyền thông về ứng phó biến đổi khí hậu

BVR&MT – Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện cam kết mức phát thải ròng bằng ‘0’ vào năm 2050.

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

Theo Bộ TT&TT, biến đổi khí hậu đang là vấn đế toàn cầu, có ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, để thực hiện tốt cam kết như đã nêu trên cần có quyết tâm cao, có chính sách phát triển phù hợp, hướng tới mục tiêu chung là chủ động tham gia xu thế toàn cầu phát triển các-bon thấp, huy động nguồn lực, đổi mới công nghệ để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, đóng góp vào nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn 2 cầu; xây dựng và triển khai các nhiệm vụ giải pháp toàn diện ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng.

Đặc biệt, công tác truyền thông kịp thời đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện mục tiêu cam kết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng về vấn đề biến đổi khí hậu; tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội trong việc ngăn chặn phát thải ròng do nhu cầu phát thải ròng trong mô hình tăng trưởng truyền thống còn tiếp tục tăng, nguồn lực chuyển đổi sang dạng thức phát triển xanh còn nhiều hạn chế.

Theo đó, các sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền các nội dung trọng tâm như sau: Truyền thông về việc đổi mới thể chế, chính sách và tháo gỡ kịp thời những 3 vướng mắc về thủ tục, tạo thuận lợi để thu hút các dòng vốn đầu tư, các dòng tài chính xanh của các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính vào Việt Nam; thể chế hóa mô hình phát triển các-bon thấp, kinh tế tuần hoàn.

Chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, sạch; giảm phát thải khí nhà kính trong các ngành, lĩnh vực; giảm phát thải khí mê-tan, đặc biệt trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và xử lý chất thải.

Bảo tồn, lưu trữ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên; bảo vệ, bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững rừng và đất lâm nghiệp; trồng rừng, phát triển rừng, phục hồi rừng nhằm nâng cao chất lượng và trữ lượng các-bon rừng; phát triển nông nghiệp thông minh ít phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đầu tư phát triển hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phòng chống thiên tai; triển khai các giải pháp thích ứng dựa vào hệ thống tự nhiên, cộng đồng.

Huy động hiệu quả nguồn lực quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các tổ chức, cơ chế, diễn đàn đa phương.

Tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ít phát thải. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển tài nguyên số phục vụ kinh tế – xã hội; hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội đồng hành cùng Chính phủ thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26.

Hậu Thạch