Đẩy mạnh chương trình “Đưa hàng tiêu dùng Việt Nam về vùng đồng bào dân tộc”

BVR&MT – Nhằm đẩy mạnh phát triển thương mại, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nâng cao thu nhập cho người nông dân, đảm bảo an ninh quốc phòng trên tuyến biên giới; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm… tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh Chương trình đưa hàng tiêu dùng Việt Nam về vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Gian hàng bán mũ bảo hiểm Việt Nam chất lượng cao tại xã Niêm Sơn huyện Mèo Vạc, Hà Giang.

Mục tiêu của Chương trình phấn đấu đến năm 2020 đạt mức tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 12.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu đạt 880 triệu USD vào năm 2020. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; trong đó, ngành Thương mại – dịch vụ chiếm tỷ lệ 39% vào năm 2020 (tăng 2,4% so với năm 2015). Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm có tiềm năng của tỉnh; phấn đấu đến năm 2020, xây dựng thương hiệu cho 26 sản phẩm và 03 nhóm sản phẩm (gồm chỉ dẫn địa lý cho 04 sản phẩm, nhãn hiệu chứng nhận cho 07 sản phẩm/nhóm sản phẩm, nhãn hiệu tập thể cho 18 sản phẩm/nhóm sản phẩm đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh như cam, chè, thịt bò, dược liệu…

Bên cạnh đó, đưa số lượng thương nhân tham gia hoạt động thương mại, dịch vụ tại khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa mỗi năm tăng trung bình từ 8% trở lên. Đảm bảo trên 90% số lượng cán bộ quản lý thương mại, dịch vụ được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ trong phát triển thương mại, dịch vụ khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, Chương trình còn góp phần đẩy mạnh xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo chuỗi, đảm bảo cung cấp cân đối nhu cầu về các loại hàng hóa thiết yếu, dịch vụ trên thị trường khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn của tỉnh.

Quá trình thực hiện Chương trình đưa hàng tiêu dùng Việt Nam về vùng đồng bào dân tộc của tỉnh Hà Giang sẽ được gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đặc biệt là gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong quá trình triển khai, Chương trình sẽ được triển khai lồng ghép với các chương trình, nhiệm vụ thường xuyên theo nhiệm vụ chức năng của các Sở, Ban, Ngành và các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án có liên quan trên địa bàn của tỉnh, nhằm phát huy tối đa nguồn lực và các nguồn tài chính tổng hợp để nâng cao hiệu quả của Chương trình.

Bên cạnh đó, Chương trình đưa hàng tiêu dùng Việt Nam về vùng đồng bào dân tộc của Hà Giang sẽ được triển khai lồng ghép với: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn của tỉnh; Nghị Quyết số 206/2015/NQ – HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu; Nghị quyết số 35/2016/NQ – HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân tỉnh Hà Giang về một số chính sách phát triển du lịch trên địa bàn Hà Giang; kế hoạch số 99/KH –UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015 – 2020.

Phạm Văn Phú (Chi cục TT&BVTV Hà Giang)