Đạt chuẩn nông thôn mới: Các xã ven biển và hải đảo vẫn được hỗ trợ đầu tư

BVR&MT: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 596/QĐ-TTg, nội dung chính là các xã ngang ven biển và hải đảo đã được công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm thì vẫn tiếp tục được hỗ trợ đầu tư.

Ngoài biển, ngư dân chèo thúng vươn khơi.

Ngày 25/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 596/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Xem thêm:

Xây dựng Nông thôn mới: Tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho nông dân

Hạ tầng kinh tế-xã hội nâng cao từ Nông thôn mới

Theo quyết định, cơ chế quản lý, nội dung đầu tư tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được thực hiện theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016.

Trong đó, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trên khi được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm thì vẫn tiếp tục được hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đến hết năm đó.

Từ năm tiếp theo các xã này không còn trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 -2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 và không thuộc diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020.

Văn Trì.