Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống

BVR&MT – Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 6306/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các nội dung liên quan tới triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương.

Ông Đặng Văn Thân, Phó tổng biên tập thường trực cơ quan Báo chí Bảo vệ Rừng và Môi trường tham gia trồng cây xanh cùng các em học sinh.

Căn cứ theo nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, ngày 31 tháng 10 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành “Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Xem thêm:

Bộ TNMT đề nghị xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019

Theo đó, Bộ chỉ số gồm có 27 chỉ số thành phần, được cấu trúc thành hai nhóm: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường và Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống.

Nhóm thứ nhất tập trung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường. Nhóm này có 26 chỉ số thành phần, được tính toán thông qua việc tự đánh giá của địa phương như: Tỷ lệ cơ sở y tế có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn.

Đặc biệt, nhóm này đề cập đến chỉ số tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để; số lượng sự cố môi trường do chất thải gây ra; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung; tỷ lệ xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng…Nhóm còn lại đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống, với 1 chỉ số thành phần, được tính toán thông qua điều tra xã hội học.

Để kịp thời triển khai áp dụng chính thức Bộ chỉ số từ năm 2020 theo đúng lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tính toán thí điểm Bộ chỉ số nhằm hoàn thiện nội dung, tài liệu hướng dẫn thực hiện và trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương. Trên cơ sở đó, Sở, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện năm 2019.

Văn Trì