Đakrông chú trọng phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

BVR&MT – Xác định rừng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với con người và môi trường, bằng nhiều giải pháp tích cực, thời gian qua, huyện Đakrông triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Qua đó, góp phần phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng ở huyện Đakrông – Ảnh: N.T

Thực hiện Kết luận số 07-KL/HU, ngày 22/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đakông (Khóa V) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU, ngày 26/7/2011 của Huyện ủy (Khóa IV) về định hướng phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, UBND huyện Đakrông đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng các chủ trương trên, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về định hướng phát triển lâm nghiệp của địa phương. Chủ tịch UBND huyện Đakrông Thái Ngọc Châu cho biết: “Để đạt được kết quả chỉ tiêu Nghị quyết 03-NQ/HU đề ra, UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng để canh tác nương rẫy, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Thành lập tổ công tác tuần tra bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng phương án giao đất theo các phương án chuyển đổi đất rừng được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung rà soát, thống kê hiện trạng rừng tự nhiên, đất trống, rừng trồng do UBND xã quản lý, diện tích có biến động để điều chỉnh, cập nhật sát đúng thực tế nhằm có định hướng phát triển lâm nghiệp. Chỉ đạo các chủ rừng lập phương án chi tiết chuyển đổi đất rừng phòng hộ ít xung yếu sang đất sản xuất. Chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng và chủ rừng trên địa bàn huyện cũng đã tăng cường phối hợp tổ chức họp thôn, ký cam kết bảo vệ rừng đối với các tổ chức, cá nhân, phương tiện vận tải có liên quan đến hoạt động lâm nghiệp”.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU, huyện Đakrông đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt như tốc độ tăng giá trị sản xuất vượt 6,9%; tỉ trọng ngành lâm nghiệp trong sản xuất nông – lâm – nghiệp chiếm 28% và trong tổng giá trị sản xuất chiếm 7,97%; trồng rừng mới tập trung hằng năm vượt 278 ha/năm; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp để trồng rừng sản xuất 664 ha/năm. Nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, huyện đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, có giao rừng và đất lâm nghiệp cho các cộng đồng, các hộ gia đình quản lý, bảo vệ, hưởng lợi lâu dài. Giai đoạn 2016 – 2020, huyện giao 4.010 ha rừng tự nhiên cho 1.957 hộ quản lý; giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ và hưởng lợi với 193.480 lượt người tham gia. Tăng cường giám sát chặt chẽ, chính xác diện tích và sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng. Giá trị thu nhập từ rừng mang lại đã góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó khuyến khích người dân tham gia trồng rừng kinh tế. Thực hiện trồng rừng gỗ nguyên liệu theo chủ trương của tỉnh, huyện đã tổ chức trồng được 153,4 ha với 68 hộ tham gia, tập trung ở các xã Ba Lòng, Hướng Hiệp, A Ngo và thị trấn Krông Klang, với nguồn kinh phí thực hiện hơn 341,2 triệu đồng, trong đó vốn đối ứng của người dân 170,6 triệu đồng. Hiện trên địa bàn huyện có 2 doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ rừng trồng hoạt động có hiệu quả, là nơi tiêu thụ sản phẩm rừng trồng cho người dân ở địa phương và các huyện lân cận. Trong giai đoạn 2016 – 2020, UBND huyện huy động, bố trí gần 90 tỉ đồng cho các hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn, chủ yếu trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, giao khoán bảo vệ rừng; các công trình hạ tầng lâm sinh được quan tâm đầu tư như đường lâm nghiệp, vườn ươm cây giống, đường ranh cản lửa. Riêng năm 2019 – 2020, từ nguồn kinh phí phát triển lâm nghiệp bền vững, huyện đầu tư xây dựng 6 km đường lâm nghiệp với tổng mức đầu tư 3 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Đakrông Thái Ngọc Châu cho biết thêm: “Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành và vượt mức cao chỉ tiêu về phát triển kinh tế lâm nghiệp. Trong đó, tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế lâm nghiệp, tích cực trồng rừng, bảo vệ rừng, xây dựng và phát triển các mô hình trang trại, mô hình nông lâm kết hợp. Tập trung huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm phát triển có trọng tâm, trọng điểm lâm nghiệp. Xây dựng đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp của huyện theo hướng phát triển lâm nghiệp bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái. Xây dựng các mô hình thâm canh rừng sản xuất gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ, cấp chứng chỉ rừng trồng (FSC). Đẩy mạnh giao đất, giao rừng để bảo đảm rừng có chủ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng. Tăng cường tìm kiếm thị trường tiêu thụ lâm sản, lâm sản ngoài gỗ để ổn định đầu ra sản phẩm, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất”.