Đà Nẵng đứng đầu cả nước về thực hiện bộ chỉ số bảo vệ môi trường năm 2021

BVR&MT – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Provincial Environmental Protection Index – PEPI 2021); theo đó, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước với tổng điểm đánh giá theo bộ chỉ số PEPI là 79,82 điểm.

Đà Nẵng đứng đầu cả nước về Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường.

Năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đánh giá Bộ chỉ số PEPI với 22 chỉ số. Kết quả, Đà Nẵng có 9/22 chỉ số có kết quả tăng/diễn biến tốt hơn so với kết quả năm 2020; một số chỉ số tăng/diễn biến tốt ở mức cao gấp 3 đến 5 lần.

Cụ thể: Tỷ lệ chi ngân sách về hoạt động bảo vệ môi trường tăng 6,15%; Tỷ lệ các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương theo quy định của pháp luật là 54,35%; Diện tích rừng tự nhiên bị cháy, chặt phá giảm còn 0,82 Ha; Sản lượng điện sản xuất từ năng lượng tái tạo tăng vượt bậc là 83.108.003 kwh.

Cùng với đó, Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 88,2%; Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là 100%; Tỷ lệ diện tích rừng trồng mới tập trung trên diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 1,494%; Số lượng công chức, cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên 1 triệu dân là 125,47 người/triệu dân; Số trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường không khí tại các đô thị loại IV trở lên trên 10.000 dân đô thị là 0,03 Trạm/10.000 người.

Bên cạnh đó, thành phố có 11/22 chỉ số có kết quả không đổi so với năm 2020, trong đó 9/11 chỉ số đã đạt ở tỷ lệ 100%.

Bộ chỉ số PEPI được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành vào cuối tháng 10/2019 và triển khai đánh giá hằng năm từ năm 2020, với mục đích Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.