Đà Nẵng: Đặt mục tiêu sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường

BVR&MT –  Vừa qua, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 5637/KH-UBND về việc thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các loại túi được làm bằng sản phẩm thân thiện với môi trường, dễ phân hủy khi được người dân sử dụng góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.

Chương trình nhằm thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nhiên liệu, nguyên vật liệu, khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm cải thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; Đồng thời, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn.

Theo Kế hoạch ban hành đặt mục tiêu giai đoạn từ 2021-2025, Thành phố Đà Nẵng sẽ nghiên cứu xây dựng, hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững, cụ thể như: các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật về sản xuất tiêu dùng bền vững; Các tiêu chuẩn về nguyên liệu, sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái chế; Các chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất, phân phối và tiêu dùng cho các sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế cho các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần; Các quy định về mua sắm công xanh.

Đồng thời, giảm 5-8% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, giấy và chế biến thủy hải sản; 80% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, tích cực phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức lối sống và tiêu dùng bền vững đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố.

Từ giai đoạn 2021-2025, Thành phố sẽ xây dựng, áp dụng từ 1 đến 2 mô hình về sản xuất sạch hơn, mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững để phổ biến, nhân rộng trên địa bàn thành phố; 85% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho túi nilon và các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện với môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

Đến năm 2030, phấn đấu hoàn thiện và thực thi có hiệu quả chính sách pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững; giảm 7-10% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, giấy và chế biến thủy hải sản và một số ngành sản xuất khác.

Phấn đấu 100% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 100% các siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế cho túi nilon và các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; phổ biến và nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, các mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

UBND TP Đà Nẵng thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Bộ Công Thương về kết quả, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch định kỳ hằng năm.

Hồng Sơn