Công tác xây dựng Đảng góp phần quan trọng phát triển kinh tế

BVR&MT – Từ việc đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, năm 2018, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sơn La đã vượt qua những khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội và đạt được những kết quả quan trọng.

Triển khai toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng

Tính đến hết tháng 9/2018, Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc; với tổng số 976 tổ chức cơ sở đảng (334 đảng bộ, 642 chi bộ cơ sở), 5.029 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với 82.157 đảng viên. Đến nay, toàn tỉnh còn 11 cơ sở chưa có chi bộ, 04 bản chưa có đảng viên.

Năm 2018, công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Bộ mặt đô thị và nông thôn ngày một đổi mới.

Đảng bộ tỉnh đã đổi mới trong công tác lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn

Sở Y tế Sơn La công bố Quyết định 1882 của UBND tỉnh về việc sáp nhập các trung tâm y tế thuộc Sở Y tế thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sơn La.

Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy. Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nắm chắc cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và quản lý xã hội.

Năm 2018, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18,19 được triển khai toàn diện, bước đầu mang lại những kết quả. Tỉnh Sơn La đã ban hành và tập trung triển khai thực hiện 19/30 đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Năm 2018, toàn tỉnh giảm được 242 đầu mối, trong đó có 02 đầu mối cấp tỉnh, 222 cán bộ lãnh đạo, trong đó có 5 cán bộ lãnh đạo cấp sở và 2215 biên chế; thành lập 26 chi bộ; nâng số cơ sở có chi bộ đạt 99,76%, có đảng viên đạt 99,9% số bản, tiểu khu, tổ dân phố, trường học; trạm y tế toàn tỉnh.

Từ việc đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, năm 2018, Sơn La đã vượt qua những khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 31.589 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 8,5% so với năm 2017; GRDP bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/ năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm 3,78% so với năm 2017. Đây là mức giảm cao nhất trong 6 năm gần đây.

Sơn La quan tâm, xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển từ cây trồng có hiệu quả thấp sang cây trồng có hiệu quả cao. Đến nay, toàn tỉnh có trên 57 nghìn ha cây ăn quả, trong đó năm 2018 đã trồng mới 13 ha. Năm 2018, tỉnh Sơn La tập trung huy động nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; tập trung ổn định đời sống sản xuất các hộ dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình. Toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 10 xã so với năm 2017.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội được tỉnh Sơn La quan tâm toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng.

Nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019

Từ những chủ trương đúng, Sơn La đã và đang giúp người dân tìm ra hướng đi đúng trong phát triển kinh tế.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sơn La quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; trong đó, vấn đề về công tác xây dựng Đảng và xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh được đặc biệt chú trọng. Tập trung rà soát, sơ kết đánh giá các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy đã đề ra trong nhiệm kỳ; từ đó phát hiện những khâu yếu, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với tình hình mới.

Sơn La thực hiện đồng bộ hóa các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, xã hội hóa đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; tăng cường công tác quản lý tài chính- ngân sách ở các cấp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai…

Sơn La cũng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; trọng tâm là hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua.