Công bố hiện trạng rừng thành phố Hà Nội năm 2020

BVR&MT – Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1002/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng rừng thành phố Hà Nội năm 2020.

Công bố hiện trạng rừng thành phố Hà Nội năm 2020

Theo quyết định, công bố hiện trạng rừng thành phố Hà Nội đến ngày 31/12/2020 như sau: Diện tích có rừng: 18.847,48 ha, gồm: Rừng tự nhiên: 7.583,98 ha và Rừng trồng: 11.263,50 ha; Diện tích chưa thành rừng: 8.314,56 ha, gồm: Diện tích đã trồng rừng chưa đạt tiêu chí thành rừng: 808,93 ha; Diện tích khoanh nuôi tái sinh: 307,65 ha; Diện tích khác: 7.197,98 ha; Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ Thành phố là: 18.847,48 ha; Độ che phủ rừng: 5,67%.

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã có rừng chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu theo hiện trạng rừng được UBND Thành phố công bố; Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài Nguyên và Môi trường; Kế hoạch và đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Sơn Tây; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hoàng Tôn