Chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện các chương trình MTQG

BVR&MT – Cả nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với phương châm “chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”.

Ảnh minh họa.

Các Bộ, ngành, địa phương phấn đấu năm 2018 có ít nhất 54 huyện và 39% xã đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, bình quân tiêu chí/xã tăng thêm ít nhất 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2017, số xã đạt dưới 5 tiêu chí là dưới 60 xã, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn tiếp cận đa chiều) giảm 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Để đạt được mục tiêu và với phương châm nêu trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu Văn phòng Chính phủ phối hợp với các Bộ liên quan sát sao việc ban hành danh sách huyện nghèo và huyện thoát nghèo, quy định về đầu tư công.

Xây dựng chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cấp huyện

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cấp huyện, nghiên cứu quy định về thôn bản nông thôn mới; hướng dẫn nhân rộng các mô hình điển hình về xây dựng nông thôn mới.

Tính đến 31/12/2017, cả nước có 3.069 xã (34,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ còn 113 xã dưới 5 tiêu chí, 43 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 6,72%, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm khoảng 5% so với cuối năm 2016; hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3-4% so với cuối năm 2016.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hợp tác, sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương việc tổ chức một số hội nghị chuyên đề về: huyện nông thôn mới kiểu mẫu; giảm nghèo vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, vùng núi, vùng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; nhân rộng mô hình giảm nghèo, sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng, vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa.

Năm 2018 phải xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương tập trung thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, chất thải, chú ý ở vùng nông thôn, miền núi.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là việc phân bổ, huy động nguồn lực, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2018 phải xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản và không phát sinh nợ mới.

Các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm việc bố trí vốn từ ngân sách; đẩy mạnh việc huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ chương trình tín dụng chính sách xã hội; sử dụng hiệu quả nguồn lực; tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động, tích cực cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị và tổ chức phát động Tháng cao điểm vì người nghèo từ ngày 17/10 đến ngày 17/11/2018 và Chương trình truyền hình trực tiếp “Ngày vì người nghèo, vào ngày 17/10/2018 với danh nghĩa Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức tốt giải báo chí năm 2018 về nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo các địa phương quan tâm, tham mưu cho lãnh đạo địa phương cùng cấp về định hướng, kế hoạch, giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo; thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu của các cơ quan chủ chương trình…