Chất lượng nước biển Nghệ An đạt quy chuẩn

BVR&MT – Đó là thông báo mới nhất vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An công bố sau khi quan trắc tại 04 bãi biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm: Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai), Diễn Thành (Diễn Châu), Cửa Lò và Cửa Hội.

Du khách tắm biển tại biển Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai, Nghệ An). Ảnh Duy Ngợi

Theo đó, đợt lấy mẫu lần 01 năm 2018 được tổ chức vào ngày 02/04/2018, tại 04 bãi biển: Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai), Diễn Thành (Diễn Châu), Cửa Lò và Cửa Hội.

Qua công tác quan trắc, phân tích số liệu đối chiếu với thông số quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn số 1768/STNMT-MT báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước biển tại 04 bãi biển nêu trên.

Kết quả quan trắc các thông số giám sát gồm: pH, Ôxy hòa tan (DO), độ đục, độ muối; Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Duy Ngợi