Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

BVR&MT – Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định 45/QĐ-TTg về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 – 2021 ngày 09/01/2019.

Trong đó, các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp bao gồm 19 đầu báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Tổ chức thực hiện, Ủy ban Dân tộc là đơn vị chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và các địa phương liên quan quản lý, chỉ đạo; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện; kiểm tra, đánh giá hiệu quả chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí.

Ủy ban Dân tộc thẩm định phương án xuất bản của từng ấn phẩm báo chí, tạp chí, xây dựng phương án giá, gửi Bộ tài chính ban hành giá tối đa. Hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; kết thúc giai đoạn, tổng kết công việc triển khai tổ chức thực hiện chính sách.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban dân tộc, các cơ quan liên quan, kiểm tra, giám sát hoạt động báo chí các báo, tạp chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn Trì