Cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đạt 99,21%

BVR&MT – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội) vừa rà soát công tác dồn điền đổi thửa và cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp thông qua việc dồn điền đổi thửa.

Theo đó, đến nay, toàn thành phố đã thực hiện dồn điền đổi thửa được 79.454,3ha. Thông qua dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất đai đã tạo cho nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, chuyên canh trên quy mô lớn, thuận lợi cho hộ canh tác, thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước phân công lao động trong từng địa phương, tạo việc làm, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích sản xuất.

Qua công tác dồn điền đổi thửa, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đều được quy hoạch lại và hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương tưới tiêu được điều chỉnh phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Cũng nhờ dồn điền đổi thửa mà diện tích đất sản xuất nông nghiệp dôi dư do phá vỡ bờ vùng, bờ thửa, diện tích trước đây giao không đúng quy định được gần 1.836,9ha đưa vào quỹ đất công của xã để quy hoạch phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, Chỉ thị 09-CT/TU ngày 1/9/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến nay, các huyện, thị xã đã cơ bản cấp xong GCN quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau dồn điền đổi thửa.

Cụ thể, toàn thành phố đã cấp được 617.964/622.861 GCN, đạt 99,21%, qua đó tạo điều kiện cho các hộ nông dân liên doanh, liên kết, sản xuất theo hướng chuyên canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Số GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp chưa cấp cho hộ gia đình cá nhân sau dồn điền đổi thửa là 4.897, chiếm 0,79%. Sở dĩ cơ quan chức năng chưa cấp giấy là do những trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, bởi người đứng tên trên giấy chứng nhận không có mặt tại địa phương, chủ đất đã chết, trong gia đình chưa thỏa thuận được di sản thừa kế, tranh chấp, khiếu kiện, chuyển nhượng không có giấy tờ, chủ đất không hợp tác kê khai…

Hoàng Tôn