Cấp điện cho 17 xã chưa có điện đến năm 2020

BVR&MT – Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018.

Cấp điện cho 17 xã chưa có điện vào đến năm 2020.

Chương trình với mục tiêu cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, cấp điện nhưng chưa ổn định và liên tục ở các khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể: Số xã chưa có điện được cấp điện (đạt 100% số xã có điện trên phạm vi cả nước): 17 xã; Số thôn, bản được cấp điện: khoảng 9.890 thôn, bản; Số hộ dân được cấp điện từ điện lưới quốc gia: khoảng 1.055.000 hộ dân.

Xem thêm:

Hòa Bình: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2018 đạt nhiều thành quả

Lạc Vân (Nho Quan – Ninh Bình): Từng bước giảm nghèo bền vững

Đồng thời phấn đấu phát triển lưới điện cung cấp điện cho các trạm bơm tưới quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh, thành).

Tổng mức vốn đầu tư Chương trình vào khoảng hơn 30 tỷ đồng, ưu tiên cấp điện cho các xã chưa có điện sau đó cấp điện cho các dự án/hạng mục đầu tư cấp bách ở các tỉnh nghèo, có tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Văn Trì