Cải cách thủ tục hành chính 2019

BVR&MT – Vừa qua, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 5257/QĐ-BNN-TCCB ngày 28 tháng 12 năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

Theo khảo sát PCI, môi trường kinh doanh ở các địa phương đã có những cải thiện rất ấn tượng dưới sự điều hành của Chính phủ.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019.

Hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng đồng bộ, minh bạch, hướng tới các tiêu chuẩn phổ biến của các nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, trọng tâm là hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực: lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Xem thêm:

Tăng cường công tác xã hội trong việc giám sát hiệp định VPA/FLEGT

10 thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp năm 2018

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi Quản lý Nhà nước của Bộ NN&PTNT.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các phương pháp tuyên truyền; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ: Thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ.

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật theo hướng minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế và cam kết của Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ NN&PTNT đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu đề ra.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Kết luận của Bộ chính trị số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức ngành, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Văn Trì