Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ không còn các Tổng cục

BVR&MT – Nếu Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chính phủ thông qua, Bộ này sẽ không còn 4 Tổng cục như hiện nay.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa có tờ trình Chính phủ Về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 15/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN-PTNT.

Sau sắp xếp, Bộ NN-PTNT sẽ không còn tổng cục trực thuộc bộ.

Theo tờ trình, đối với cơ quan cấp Vụ và tương đương, số lượng đầu mối cấp Vụ thuộc Bộ giảm 1 đầu mối, cụ thể: Giữ ổn định 5 Vụ (Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Khoa học công nghệ và Môi trường, Pháp chế, Hợp tác quốc tế), Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ. Thực hiện không tổ chức phòng trong Vụ.

Sáp nhập Vụ Quản lý doanh nghiệp vào Vụ Tài chính và chuyển cơ bản chức năng, nhiệm vụ của Vụ Quản lý doanh nghiệp về Vụ Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan (giảm 1 Vụ trưởng và 2 Phó Vụ trưởng).

Đối với đơn vị Cục, số lượng đầu mối Cục thuộc Bộ giảm 1 đầu mối, cụ thể: Giữ ổn định 6 Cục, gồm: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Quản lý xây dựng công trình.

Hợp nhất Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức lại thành Cục mới với tên gọi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Đối với các Tổng cục, Bộ NN-PTNT thực hiện sắp xếp và tổ chức lại 4 Tổng cục thành 6 Cục chuyên ngành trực thuộc Bộ. Cụ thể: Tổng cục Thủy lợi thành Cục Thủy lợi. Tổng cục Phòng chống thiên tai thành Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. Tổng cục Lâm nghiệp thành 2 Cục: Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm. Tổng cục Thủy sản thành 2 Cục: Cục Thuỷ sản và Cục Kiểm ngư.

Sau khi sắp xếp hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan hành chính thuộc Bộ NNPTNT theo cơ cấu mới, đã giảm 4 Tổng cục (giảm 34 cấp Vụ và tương đương), giảm 100% số phòng trong Vụ. Cơ cấu tổ chức của Bộ NN-PTNT sau sắp xếp sẽ có 28 cục, vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

Đối với đơn vị sự nghiệp sẽ giữ ổn định các đơn vị, gồm: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; Báo Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đổi tên Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT I thành Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động; sắp xếp tổ chức lại các đơn vị cho phù hợp với tiêu chí thành lập tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập. Đổi tên và tổ chức lại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT II thành Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và chuyển sang cơ chế tự chủ kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định.