Bộ NN&PTNT: Tổng kết chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn

BVR&MT – Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp tổng kết Đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng và đánh giá giữa kỳ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

Tham dự cuộc họp có đại diện của Ngân hàng Thế giới (nhà tài trợ chương trình); đại diện các Bộ: NN&PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Uỷ ban Dân tộc; Kiểm toán Nhà nước; đại diện một số địa phương tham gia chương trình. Ông Hoàng Văn Thắng – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và Bà Madhu Raghunath – Lãnh đạo Chương trình phát triển bền vững – Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe đại diện của Ngân hàng Thế giới, bà Lilian Pena – Chủ nhiệm hai Chương trình trình bày dự thảo báo cáo đánh giá của đoàn, ý kiến của các cán bộ đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới. Đại diện các Bộ, các địa phương tham gia thảo luận về các kết quả đạt được của 2 chương trình, khả năng hoàn thành mục tiêu chương trình, những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết, tháo gỡ. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT – Hoàng Văn Thắng chỉ đạo:

Ông Hoàng Văn Thắng – Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT.

Đối với Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá của Đoàn về kết quả thực hiện mục tiêu của Chương trình, kết quả thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra. Riêng mục tiêu Vệ sinh toàn xã bền vững cần có sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân các tỉnh (đặc biệt 2 tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc) để hoàn thành kế hoạch giao; Giao Vụ Kế hoạch chủ trì phối hợp với Tổng cục Thủy lợi làm việc với các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính làm rõ trình tự, thủ tục điều chỉnh vốn giữa các tỉnh của Chương trình (chuyển vốn từ tỉnh đạt kết quả thấp sang tỉnh hoàn thành và vượt kết quả giao).

Tổng cục Thủy lợi phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ: Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các Sở, ngành địa phương tham gia Chương trình rà soát kết quả thực hiện từng chỉ số của từng địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các chỉ số đầu ra của Chương trình, tổ chức, triển khai các hoạt động cần thiết cho việc đóng khoản vay theo quy định.

Đối với Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh: Thống nhất với đề nghị của Ngân hàng thế giới về đề xuất tái cấu trúc Chương trình và điều chỉnh thời gian thực hiện Chương trình thêm 15 tháng; Giao Tổng cục Thủy lợi phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ và các Bộ: Kế | hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước triển khai và hoàn thiện việc điều chỉnh Hiệp định và các văn bản liên quan.
Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các hoạt động đáp ứng yêu cầu về nội dung, thời gian và chất lượng các hoạt động, chú trọng việc giao và phân bổ ngân sách hàng năm kịp thời.

Đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, điều chỉnh bộ chỉ số theo dõi, đánh giá… nghiên cứu cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan Trung ương và địa phương đảm bảo kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện Chương trình.

Văn Trì