Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

BVR&MT – Ngày 31/10/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định  số 2782/QĐ-BTNMT ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phế thải xây dựng tại TP Hà Nội.

Bộ chỉ số được cấu trúc thành 02 nhóm: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống.

Trong đó, tiêu chí đánh giá gồm: Bảo vệ môi trường sống là kiểm soát nguồn ô nhiễm, quản lý chất thải nguy hại và chất thải rắn thông thường, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; Bảo vệ sức sống hệ sinh thái là bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng; Bảo vệ hệ thống khí hậu là sử dụng năng lượng tái tạo; Năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường là hạ tầng kỹ thuật phục vụ bảo vệ môi trường, đầu tư cho bảo vệ môi trường, nhân lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, hiệu quả của đường dây nóng.

Đối với các chỉ số thành phần đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường bao gồm 26 chỉ số, tiêu biểu như: Chỉ số 01: Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị loại IV trở lên được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Chỉ số 02: Tỉ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải từ 50 m3/ngày trở lê có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Chỉ số 03: Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất…

Quyết định nêu rõ lộ trình thực hiện trong năm 2019 sẽ thí điểm đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương trên cơ sở Bộ chỉ số này. Từ năm 2020, áp dụng chính thức Bộ chỉ số để đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương trên phạm vi cả nước.

Văn Trì (Tổng hợp)