Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã, huyện nông thôn mới

BVR&MT – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 3007/BTNMT-TCMT ngày 25/6/2019 hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, cập nhật thông tin và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới đối với các xã và tiêu chí số 7 về môi trường đối với các huyện. Đây là căn cứ báo cáo Ban chỉ đạo về kết quả thực hiện giai đoạn 2010 – 2020 và định hướng nội dung giai đoạn sau 2020.

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (theo Quyết định số 31/QĐBCĐCTMTQG), trong đó yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương chủ trì các nội dung thành phần của Chương trình tổ chức đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện giai đoạn 2010-2020, căn cứ vào các nội dung, yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia về xã, huyện nông thôn mới và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đề xuất định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cho công tác bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn sau 2020.

Theo sự thống nhất giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Chương trình), Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm là đầu mối tiếp nhận và tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện các nội dung của tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới đối với các xã và tiêu chí số 7 về môi trường đối với các huyện.

Để có căn cứ báo cáo Ban chỉ đạo về kết quả thực hiện giai đoạn 2010- 2020 và định hướng nội dung giai đoạn sau 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Sở phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tổng hợp, cập nhật thông tin và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm giai đoạn 2010 – 2020.

Trong đó, đánh giá về kết quả thực hiện các nội dung của tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã nông thôn mới được thực hiện theo 02 giai đoạn là đến 2015 và đến tháng 6/2019. Cụ thể, đánh giá chung về xuất phát điểm từ giai đoạn 2010 và kết quả thực hiện các tiêu chí về môi trường đến năm 2015 theo các tiêu chí: tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh: tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh trên địa bàn đạt chuẩn về môi trường; đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ xanh – sạch – đẹp, không có hoạt động làm suy giảm môi trường; nghĩa trang có quy hoạch và quản lý theo quy hoạch; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định.

Đến tháng 6/2019, cần đánh giá chung về kết quả thực hiện các tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm gồm: tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định; tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn; tình hình tổ chức triển khai nội dung các hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ không lầy lội; mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch, theo quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh; chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất – kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; tỷ lệ hộ gia đình cơ sở sản xuất – kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới, cần đánh giá được kết quả thực hiện các chỉ tiêu về hệ thống thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn huyện; kết quả thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường của các cơ sở (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi).

Bên cạnh đó, các địa phương cần có nhận định về sự chuyển biến trong ý thức và sự tham gia của các tổ chức, người dân, cộng đồng; sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, đối với công tác bảo vệ môi trường nông thôn; và nêu lên được các bài học kinh nghiệm thành công và những khó khăn, vướng mắc, bất cập cần tiếp tục tháo gỡ trong việc thực hiện tiêu chí môi trường trường trong xây dựng xã nông và huyện nông thôn mới.

Văn Trì