Báo cáo kết quả Cách mạng 4.0 trong nông nghiệp năm 2018

BVR&MT – Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra văn bản số 2980/BNN-KHCN đề nghị các Tổng Cục và các Cục báo cáo kết quả thực hiện cuộc cách mạng 4.0 trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại văn bản số 2285-CV/BKTTW ngày 03/04/2018 của Ban kinh tế trung ương về xây dựng Đề án “ Chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Xem thêm:

Nông nghiệp ứng dụng máy bay không người lái

Nông thôn mới: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2018

Trong đó giao Bộ NN&PTNT xây dựng báo cáo Đánh giá tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó chủ động đề xuất chính sách phù hợp.

Để có cơ sở xây dựng, đề xuất các chính sách phù hợp với thực tế, Bộ NN&PTNT đề nghị các Tổng cục, các Cục căn cứ nhiệm vụ xây dựng báo cáo theo mẫu đề cương. Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ thông qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 10/05/2018.

Văn Trì