Bản tin số 3 – Tháng 1/2021

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm Tài nguyên Môi trường số 03 – ngày 24/01/2021, của Tạp chí Điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường.

Văn Trì – Thùy Chi